-

پنجاه و سومين سالگرد حماسه سياهکل: آرمان فدائیان خلق همچنان خواست مردم میهنمان است

ديدگاه در مبارزات جاری مردم ایران علیه دیکتاتوری حاکم، آرمان‌های فدائیان خلق همچنان زنده است. مردم به‌جان آمده از ظلم و جور نظام اسلامی- ولایی حاکم همچنان برای تحقق آزادی و عدالت و برپایی ایرانی [ادامه]

-

فروکاستن تاریخ به برساخته‌های ذهنی / به‌مناسبت ١٩ بهمن سالگرد حماسه‌ی سیاهکل

این دوگانه‌سازی‌های نادرست، که به جزنی نسبت داده می‌شوند، موضع جزنی را بی‌معنی جلوه می‌دهند. همه می‌دانند که پیکارگران مسلحِ زیرزمینی، که زیر هجوم بی‌امان نیروهای امنیتی بودند، نمی‌توانستند زندگی علنی یا مدنی داشته باشند. [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

پنجاهمین سالگرد حمله به پاسگاه سياهکل در ١٩ بهمن ماه ١٣٤٩، تولد سازمان چريکهای فدائی خلق ايران

پذیرش اندیشه مارکسیسم – لنینیسم به مثابه جهان‌بینی، پیشبرد مبارزه طبقاتی، در سطح ملی و بین‌المللی، علیه سرمایه داری و امپریالیسم جهانی، و برای دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، به رسميت [ادامه]