دادگاه نوری : يادداشت ها و گزارشات (تا جلسه 36) امير جواهری لنگرودی

يادداشت ها و گزارشات امير جواهری لنگرودی از دادگاه حميد نوری (سوئد)

امير جواهری لنگرودی

(يادداشت و گزارشهای های اوليه و يادداشتهای مربوط به جلسات 1 تا 36 دادگاه)