دومین روز اعتصاب کارگران معدن زغال‌سنگ طرزه

کارگران معدن زغال سنگ طرزه دامغان در استان شاهرود برای دومین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

کارگران معدن زغال سنگ طرزه دامغان در استان شاهرود برای دومین روز پیاپی دست از کار کشیدند. این کارگران که پیش از این نیز دست به تحصن زده بودند خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، رفع تبعیض در پرداخت دستمزد کارگران، پرداخت مطالبات مزدی معوقه و تأمین ایمنی کارند. اردیبهشت سال جاری ، معدن طرزه ریزش کرد. جسد دو کارگری که در زیر آوار مانده بودند پس از شش روز پیدا شد. معدنکاران ایران پس از کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حادثه کار و فوت ناشی از حادثه کار را دارند.

ریزش معدن زغال سنگ طرزه و محبوس ماندن دو کارگر معدن : ظهر روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

معدن زغال سنگ طرزه، از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی در ارديبهشت گذشته ریزش کرد و دو کارگر معدن در آن محبوس شدند.

کارگران معدن از محیط و شرایط ایمنی مناسبی برخوردار نیستند و همواره با حوادث ریزش معدن در مناطق مختلف روبرو بوده‌اند که حتی به جان باختن تعدادی از کارگران معدن منجر شده است.