سمينار دوگانگی ”رسمی” و ”محلی” در ایران : ریشەهای تاریخی و فکری

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست  هانوفر برگزار میکند

موضوع :

دوگانگی ”رسمی” و ”محلی” در ایران: ریشەهای تاریخی و فکری

چکیدە

هدف این بحث جواب بە این پرسش است کە چرا در ایران زبان‌ها و فرهنگ‌ها بە رسمی و محلی تقسیم شدە‌اند؟ این تقسیم‌بندی محصول چە فرایندی است؟ این اصطلاحات چە کاربردی دارند؟  آیا آنها بە واقعیت اشارە می‌کنند یا پیوندهای قدرت را پوشاندە و موقعیت فرهنگ و زبان‌ها را از طریق حراست از منافع بخشی از جامعە در برابر بخشی دیگر تعیین می‌کنند؟ هدف این سخنرانی دامن زدن بە بحثی برای یافتن جواب بە این سئوالات است.

سخنران:  معروف کعبی 

زمان :جمعه 25 فوریه ساعت : 19

مکان :اتاق زوم

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانور 

Zoom-Meeting beitreten

https://us02web.zoom.us/j/82652271795?pwd=bDB1cGdpTC9VOFVZME8yckJhN2NBUT09

Meeting-ID: 826 5227 1795

Kenncode: 179123

فیسبوک:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

برای اطلاعات بیشتر در بارە کارهای پژوهشی آقای معروف کعبی لطفاً بە این لینک مراجعه کنید:

https://orcid.org/0000-0001-7259-4504

کار گروه فرهنگی- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر