گزارشی از تظاهرات ٢١ فوریە روز جهانی آموزش زبان مادری در پاريس

جمعیت كردهای مقیم فرانسە تظاهراتی را بە مناسبت روز جهانی زبان مادری و نیز درخواست آزادی معلم زندانی كرد خانم زارا محمدی سازمان دادەبود. در این روز جهانی، در مكانی نمادین، روبروی مركز سازمان ملل متحد برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ ( یونسكو)، با وجود هوای ناهموار و روز كار و اشتغال، تعداد قابل توجهی از علاقمندان در آن شركت كردند. شورای دمكراتیك – پاریس ( برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس و نیز حزب مردم بلوچستان – كمیتە فرانسە كە قبلا از تشكیل چنین تظاهراتی اعلام حمایت كردەبودند فعالانە حضور داشتند. گردهم آیی در فضایی دوستانە و رنگ و بویی صمیمانە برگزار گردید و پیامهایی از جانب برگزار كننده، سازمانهای مدنی و سیاسی حاضر خواندە شد و بر حمایت از آموزش بە زبان مادری و همبستگی با برابری حقوق خلقهای ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ١٩٩٦ كە دولت ایران جزو امضاكنندگان آن می باشد تاكید شد.

در ادامە برنامە، بخشی از بیانیە شورای هماهنگی تشكل های صنفی فرهگیان ایران بە مناسبت دوم اسفند “روز بزرگداشت زبان مادری” خواندە شد .

نمایندە جمعیت كردهای مقیم فرانسە در بیانات خود اظهار داشت :

 “ما بار دیگر اعلام می كنیم كە بر علیە هر گونە انحصارطلبی مبارزە می كنیم و برآمد جامعەای مناسب برای پذیرش تنوعها را خواستاریم. ایران كشوری چند ملیتی و چند فرهنگی است و ما در این خصوص بە بیانات ریاست یونسكو، سركار خانم اودرە آزوله ستناد می كنیم كە اظهار داشت :

” برای نشان دادن اینكە ما، در عصر حاضر  در حد و موقعیت جوابگویی بە چالشهای پیش رو می باشیم ، باید گفت كە پیشرفت و تكامل بسوی آموزش و پرورش فراگیر غیر قابل مذاكرە است.”

ما اعتقاد داریم كە حقوق هر ملتی برای آموزش بە زبان مادری غیر قابل انكاراست.

همانگونە كە آگاه هستید خانم زارا محمدی آموزگار كرد در سال ٢٠١٩ بە دستور وزارت اطلاعات رژیم كنونی ایران دستگیر و سپس بە جرم تدریس زبان كردی بە دانش آموزان سنندج در كردستان ایران بوسیلە دادگاه انقلاب بە پنج سال حبس محكوم و در ژانویە ٢٠٢٢  برای اجرای حكم روانە زندان شد .

خانم زارا محمدی مخاطرات پیش رو را بە جان خرید. مبارزە این معلم جسور اهدافی را تعقیب می كند كە برآوردە كردن حقیقی خواستهای هویتی و فرهنگی ملت كرد در ایران را در بر می گیرد.

سخن گفتن بە زبان مادری حقی طبیعی بشمار میرود و نابودی آن برابر است با از دست دادن بخشی از بدنە هویت یك ملت . زبان مادری قالب و گنجینەای است كە تمام میراث تاریخی و فرهنگی در آن مشخص می گردد .

خانم زارا محمدی مروج فرهنگ صلح بود و مقامات رژیم حاكم بر ایران با خشونت و زندان با او برخورد كردند، او با موانع قضائی روبرو گردید و بە اتهام  واهی “اقدام بر علیه امنیت ملی كشور” حكم محكومیت گرفت.

تلاشهای فرهنگی خانم زارا محمدی با استناد بە این اصل جاری در یونسكو صورت گرفت :

” فرهنگ صلح تنها در صورتی رقم خواهد خورد كە فضایی فراهم آید كە در آن همە،آزادانە و بە طور كامل، زبان مادری را در همە شئونات  زندگی فراگیرند و آن را بە كار بندند.”

جمعیت كردهای مقیم فرانسە مصرا خواستار آزادی زارا محمدی و دیگر زندانیان سیاسی ایران : زینب جلالیان، نرگس محمدی، سپیدە قلیان، كیوان صمیمی، رضا خندان مهابادی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.

ما از جامعە بین الملل در خواست می كنیم برای آزادی معلم زندانی كرد زارا محمدی و كلیە زندانیان سیاسی در ایران اقدام نمایند. “

هیاتی از سوی جمعیت كردهای مقیم فرانسە با نمایندە یونسكو در محل یونسكو دیدار و گفتگو كردند و موضوع ضرورت آموزش بە زبان مادری در ایران و نیز محكومیت و درخواست آزادی خانم زارا محمدی بە جرم تدریس زبان كردی بە پنج سال حبس مطرح گردید.

جمعیت كردهای مقیم فرانسە

پاریس، ٢٢ فوريه ٢٠٢٢

سوم اسفندماه ١٤٠٠   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*