فرياد همبستگی هزاران نفر در خيابانهای پاريس با خيزش سراسری و مردمی در ايران

امروز نهم اکتبر، خيابانهای شهر پاريس در فرانسه شاهد يک راهپيمائی باشکوه ديگر بود که با هدف حمايت و پشتيبانی از خيزش سراسری و مردمی در مناطق ايران از طرف ائتلاف گروههای چپ و فمینیست و دمكرات، سازماندهی شده بود.

سه نهاد دموکراتيک ((“انجمن زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس”، “جمعیت كردهای مقیم فرانسه” و “شورای دمكراتیك – پاریس (برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)”)) از يک طرف و هم چنين چند سازمان و حزب سياسی ((“حزب چپ ايران (فدائيان خلق)-فرانسه”، حزب دمکرات کردستان ايران-فرانسه” و “سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران-فرانسه)) از طرف ديگر طی اطلاعيه های مشترک ضمن حمايت از فراخوان به اين راهپيمائی، خواستار شرکت گسترده در آن شده بودند.

در اين حرکت موفقيت آميز، شعار “زن، زندگی، آزادی” به زبانهای مختلف در صدر شعارهای ديگری مانند مرگ بر ديکتاتور، نه شاه می خواهيم نه رهبر، مرگ بر هرچه ستمگر و همبستگی با زنان در دنيا و … قرار داشت. ترکيب متنوع جمعيت و حضور جوانان بسيار چشمگير بود :