اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان (ويدئو)

از کانال تلگرام : شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان
روز پنجشنبه ۵ اسفند کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدهایشان دست به تجمع زدند. بر اساس گزارشات بعد از اعتراضات متوالی این کارگران به این موضوع ، در روز چهارم اسفند تفاهم‌نامه‌ای از جانب مدیریت در بورد شرکت نصب شده بود که به کارگران اطمینان می‌داد که به حق و حقوق خود خواهند رسید. اما با به گفته کارگران این تفاهمی نامه هیچگونه امضایی نداشته و به آن اطمینانی ندارند . اعتراض این کارگران ادامه دارد. در تجمع روز پنجم اسفند کارگران با شعارهای کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد، مرگر بر ستمگر صدای اعتراض خود را بلند کرد و پیگیر مطالباتشان شدند.

اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان