اعتصاب کارگران در پتروشیمی آبادان، جان باختن ٣ کارگر معدن تویه دامغان

بنابر اخبار‌ منتشرشده، کارکنان پترویشیمی آبادان در اعتراض به نامه‌های تهدیدآمیز برای کارکنانی که در تجمعات قبلی حضور داشتند از روز گذشته به صورت پراکنده دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند، ولی صبح امروز دیگر کارکنان نیز به اعتصاب پیوستند و هم اکنون مجتمع در حالت شات‌داون است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:

اعتصاب همکاران در پتروشیمی آبادان

بنا بر خبرهای دریافتی از روز گذشته چهارم دیماه همکاران ما در پتروشیمی آبادان در اعتراض به فضای امنیتی ایجاد شده در محل کار خود و نامه های تهدید آمیز برای کارگران معترضی که در تجمعات قبلی حضور داشتند  وارد اعتصاب شدند و امروز صبح دیگر کارگران  این پالایشگاه به اعتصاب پیوستن و مجتمع به حالت تعطیل در آمده است.  خواست فوری این همکاران پایان دادن به احضارها و  تهدیدات امنیتی است. 

اعتراض این کارگران درتجمعاتشان به بدتر شدن وضع معیشتی خود بوده ست. شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از اعتراضات این همکاران حمایت و پشتیبانی میکند و  بر پایان دادن به فضای امنیتی در محیط های کار و و احضارها و تهدیدات کارگران معترض و پاسخگویی فوری بر مطالبات معیشتی همکاران تاکید دارد. گفتنی است که در روز گذشته نیز  همانطور که گزارش کردیم پانزده نفر از همکاران ارکان ثالثی ما در پارس جنوبی که قصد تجمع برای پیگیری مطالباتشان را داشتند بازداشت شدند.

شورای سازماندهی بر آزادی فوری این همکاران تاکید میکند. با اتحاد سراسری باید با این سرکوب ها مقابله کرد. ما کارگران و ما مردم  حق و حقوقمان را طلب میکنیم  کارفرمایان و دولت با سرکوب و دستگیری پاسخ میدهند. شورای سازماندهی تمامی کارگرن شاغل در بخش های مختلف نفت را به پیوستن و حمایت از اعتراض همکاران در پتروشیمی آبادان فرا میخواند. پاسخ دستگیری و اعدام اعتصابات سراسری است.

کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران:

اعتصاب کارکنان پتروشیمی آبادان

بنابر اخبار‌ منتشرشده، کارکنان پترویشیمی آبادان در اعتراض به نامه‌های تهدیدآمیز برای کارکنانی که در تجمعات قبلی حضور داشتند از روز گذشته به صورت پراکنده دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند، ولی صبح امروز دیگر کارکنان نیز به اعتصاب پیوستند و هم اکنون مجتمع در حالت شات‌داون است.

جان باختن 2 کارگر معدن تویه دامغان در حادثه انفجار در اتاق استراحت و مصدومیت 5 کارگردیگر

ظهر روز یکشنبه 4 دی،براثر انفجار در اتاق استراحت 2 کارگردر دم جان باختند و 5 کارگر دیگر مصدوم و به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند.

تعداد کارگران جان باخته حادثه انفجار معدن تویه دامغان به 3 نفر رسید

یک کارگرمصدوم  حادثه انفجار معدن تویه دامغان بنام امین غلامی 28 ساله در بیمارستان جان خود را ازدست داد.

2 کارگربنام های مختار میرزایی 25 ساله و شایق سعیدی 27 ساله روزیکشنبه 4 دی در دم جان باخته بودند.