گزارش برگزاری پانزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

موضوعات در دستور عبارت بودند از :

1 – اوضاع سیاسی، سیاستها و وظایف ما

2- سیاستهای ائتلاف دموکراتیک و همگرائی چپ

3- مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه ای

4- گزارش مالی

5- انتخابات کمیته مرکزی

1 – اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما

دو دور بحث پيرامون پيشنويس سند “اوضاع سیاسی، وظایف وسياستهای ما” که از طرف گروه تدارک کنگره تهيه و ارائه شده بود به همراه مطلبی تحت عنوان ” تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی “، به منظور تعيين سند مبنا برای ادامه مباحث، صورت گرفت.

در جریان بحث پیرامون سند سیاسی، از جانب شرکت کنندگان در کنگره تاکیدات و پیشنهادهائی در موارد مشخصی صورت گرفت. از جمله گفته شد که در سند مبنا، موضوع بحران محیط زیست به اندازه کافی باز نشده است.  مسئله کمبود آب، تخریب محیط زیست ناشی از سیاست‌های حکومت، مهاجرت‌ها و دیگر عوارض ناشی از آن که خود به بحران بزرگی در جامعه تبدیل شده است. در مورد اوضاع منطقه و پیامدهای آن هم، از جانب شرکت کنندگان نکات تکمیلی مطرح گردید. از جمله آنها مسئله تشنج اخیر در روابط ایران و جمهوری آذربایجان بود و اینکه اینگونه تنش‌ها صلح در منطقه را بیشتر به خطر خواهد انداخت. موضوع مورد توجه دیگر، مسئله شعارهای عمده و یا محوری در این مقطع از مبارزات مردم بود که پیشنهادهائی داده شد.

پس از کفایت بحث، رای گیری برای سند مبنا صورت گرفت. سند “اوضاع سیاسی، وظایف وسياستهای ما” ارائه شده از طرف گروهِ تدارک گنگره با ۹۴٪ رای موافق و ۶٪ رای مخالف به عنوان سند مبنا تصویب شد. مطلب ارائه شده تحت عنوان ” تحلیلی در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی ” با ۶٪ موافق و۴۴٪  مخالف، به تصويب نرسيد و از دور مباحث خارج شد.

بعد از تعيين سند مبنا، کمیسیون سند سياسی انتخاب شد تا پيشنهادات اعضای کنگره را طبق آئين نامه، بررسی و جمعبندی نمايد.

پس از پايان کار کميسيون سند سياسی، بحث درباره اصلاحات و يا تغييرات پيشنهادی حول سند صورت گرفت و جداگانه در چند مورد، رای گيری بر سر آنها انجام شد. در پايان، کليت سند پيشنهادی همراه اصلاحات و تغييرات مصوب، به رای گذاشته شد و با حائز شدن 94 درصد موافق و 6 درصد مخالف به تصويب کنگره رسيد. (متن سند مصوبه « اوضاع سیاسی و سیاستها و وظایف ما» جداگانه منتشر میشود)

2- سیاستهای ائتلاف دمکراتیک و همگرایی چپ

در این بخش ابتدا موضوع همگرائی چپ به بحث گذاشته شد. اغلب شرکت کنندگان تاکید داشتند که ما به عنوان یک سازمان چپ سوسیالیست بر لزوم اتحاد نیروهای چپ و شکل گیری یک ثقل نیرومند چپ در مبارزه برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم باور داشته و داریم، هر چند که موانع و مشکلات واقعی هم در راه غلبه بر پراکندگی چپ عمل می‌کند.  تلاش‌هائی در این راه در سال‌های گذشته انجام گرفته و تجربه نشان داده، که علیرغم موانع موجود، همکاری و همگرائی چپ  میسر است. بحثهای کنگره نشان داد که این راه ادامه خواهد  داشت.

در بخش اتحاد و همگرائی چپ، يک قرار مبنای پيشنهادی به کنگره ارائه شده بود که پس از بحث و اظهارنظر و رای گيری در مورد برخی اصلاحات پيشنهادی، قرار مزبور با کسب 85 درصد آرای موافق (و بدون مخالف) به تصويب رسيد

متن قرار مصوب در مورد همگرائی چپ :

«کنگره ضمن تائيد تلاش هاي تا كنوني در ارتباط با همگرائي طيف نيروهاي چپ سوسياليست ، از كميته مركزي منتخب مي‌خواهد كه با توجه به ضرورت و اهميت روز افزون اين امر ، كوشش‌هاي خود را در اين زمينه با جلب نظر و همكاري ساير نيروهاي اين طيف و در چهارچوب يك برنامه زمان بندي شده ، پيگيري نمايد»

بحث در مورد ائتلاف دمکراتیک از مواردی بود که چه در جریان جلسات تدارک کنگره و چه در خود کنگره وقت بیشتری را به خود اختصاص داد. از زمان تشکیل سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، تلاش برای شکلگیری یک ائتلاف دمکراتیک وسیع همواره در دستور کار بوده و در تمامی کنگره‌های سازمان بر ان تاکید شده است. تشکیل ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» دستاوردی برای این تلاش‌ها بود، که ازنظر سازمان، نه پایان کار که آغازی برای رسیدن به یک ائتلاف وسیع و موثر می‌باشد. در جریان بحث‌ها، ضمن تاکید بر اهمیت تشکیل و ادامه فعالیت ائتلاف «همبستگی»، انتقاداتی به عملکرد این ائتلاف در دوسال گذشته، که علیرغم حضور ده سازمان و حزب درآن بسیار محدود بوده و بازتابی درخور مقیاس نیروی تشکیل دهنده آن نداشته است، از جانب برخی از شرکت کنندگان کنگره مطرح شد و بر لزوم حل مشکلات و برداشته شدن موانع  گسترش فعالیتهای این ائتلاف و رشد آن تاکید شد.

در بخش ائتلافهای دموکراتيک، يک قرار و يک قطعنامه مورد بحث قرار گرفتند. قرار پيشنهادی گروه تدارک با 84 درصد آرا برای مبنای مباحث در اين زمينه تعيين شد. قطعنامه پيشنهادی تحت عنوان ” برخی مبانی نظری بر ائتلاف‌های سیاسی” جداگانه و بعدا به رای گيری گذاشته شد که با 21 درصد آرای موافق و 50 درصد مخالف به تصويب نرسيد.

پس از بحث کافی در مورد قرار مبنا و با توجه به پيشنهادات و اصلاحات ارائه شده در جلسه کنگره، قرار زير با 79 درصد آرای موافق و 15 درصد مخالف به تصويب رسيد :

متن قرار مصوب در مورد ائتلاف دموکراتيک :

قرار برای تلاش‌های سازمان در ائتلاف‌های دمکراتیک

«کنگره ضمن ابراز خرسندی از شکل‌گیری ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” متشكل از ده سازمان و حزب، در فاصله دو کنگره و پس از چندین سال تلاش برای سامان دادن به ائتلافی از أحزاب و سازمان‌های جمهوری خواه دمکراتیک و لائیک،  بر تداوم تلاش‌های دو سال اخیر سازمان در این ائتلاف تاکید دارد. همچنین  کنگره تاکید دارد که  مجموعه تلاش‌های سازمان و دیگر نیروهای شرکت‌کننده در این ائتلاف، باید بتواند این ائتلاف را گسترش دهد و فراتر از سازمان‌های شرکت‌کننده در آن، فعالیت مشترک سیاسی کرده و یک ائتلاف نیرومند و موثر را در جهت مبارزه باحکومت اسلامی، نمایندگی کند.»

3-مسائل تشکیلاتی و نکات اساسنامه‌ای

تاخیر در برگزاری کنگره ادواری سازمان در سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و تصمیمات ناشی از آن توسط کمیته مرکزی سابق، نیاز به بازنگری در اساسنامه سازمان را در دستور کار قرار داده بود. اساسنامه سازمان بر برگزاری کنگره با حضور اعضاء  سازمان هر دو سال یک بار تاکید دارد. تاخیر در برگزاری کنگره  و برگزاری مجازی آن، مغایر اساسنامه بود. از یک سال قبل بحث درون تشکیلات و بررسی همه جوانب کاراز سوی کمیته مرکزی پیگیری شد و نهایتا با نظر اکثریت رفقای سازمان، از طریق همه پرسی ، تصمیم به تاخیر در برگزاری کنگره و سپس برگزاری مجازی آن گرفته شد و موضوع از طریق همه پرسی به تائید اعضاء سازمان رسید. بدنبال این تصمیات قرار شد تا با توجه به این تجربه، در مورد شرائط اضطراری بندهائی به اساسنامه اضافه شود. در این مورد در جریان بحثهای تدارک کنگره صحبت شد و نهایتا کمیته مرکزی تصمیم گرفت، که به دلیل کمی زمان باقی مانده تا کنگره و نیاز به تدارک کافی برای اساسنامه جدید، موضوع بازنگری کل اساسنامه از دستور کار این کنگره خارج شده و تنها برای شرائط اضطراری پیش بینی های اساسنامه ای لازم تدارک شود.

در این زمینه پس از دو دور بحث،  سه  قرار مختلف به کنگره ارائه شد و دو قرار زیر در کنگره به تصویب رسید:

قراری در مورد شرايط اضطراری که با 86 درصد موافق و 14 درصد مخالف تصويب شد:

« در شرایط اضطراری مانند شیوع بیماری همه گیر و یا وضعیت مشابه آن که امکان برگزاری کنگره حضوری فراهم نباشد، ک.م. می تواند با نظر خواهی از تشکیلات و موافقت 60 درصد از اعضای سازمان آن را به صورت مجازی تدارک و سازماندهی کند. در این شرایط  همچنین ک.م. می تواند جلسات حضوری خود( پلنوم) را مجازی برگزار کند.»

متن قرار دوم اساسنامه ای که با 57 درصد آرای موافق و  28 درصد آرا مخالف تصويب شد به صورت زير است :

«از آنجا که اساسنامه حاضر در مواردی نياز به اصلاح دارد، کنگره، کميته مرکزی  منتخب را موظف می کند تا پيش نويس اساسنامه ‏جديد را تهيه و به بحث در تشکيلات گذاشته و جهت تصویب به کنگره آینده ارائه کند.»

پس از تصويب دو قرار اساسنامه ای فوق، مسائل تشکيلاتی مطرح شد. پیشتر و در جریان تدارک کنگره علاوه بر ارائه «گزارش عملکرد» کمیته مرکزی و سازمان طی دوره گذشته، که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، مطلبی نیز با عنوان « نگاهی به راهی که در پیش داریم» درهمین رابطه  ارائه شده بود.  این مطلب عمدتا تاکید داشت که با توجه به وضع کنونی سازمان  و پراکندگی چپ از یک سو و تحولات سیاسی در ایران و نارضایتی وسیع و گسترده در جامعه و اوجگیری جنبشهای اعتراضی مردم،  نگاهی به راهی که در پیش داریم، موانع و مشکلات سازمان، دسته بندی وظائف و اولویت بندی آنها داشته باشیم.

دراین باره نیز دو دور بحث صورت گرفت و شرکت کنندگان از جوانب مختلف به موانع و محدودیت‌های موجود و راههای جدید فائق آمدن بر این موانع و پرهیز از دوباره کاری و متقابلا  گسترش توان، کارآئی و عرصه های فعالیت سازمان اشاره داشتند.

4-گزارش مالی

در ادامه اجلاس کنگره، مسئول مالی سازمان گزارش مالی را ارائه کرد در اين زمينه بحث کوتاهی در مورد چگونگی بهبود و تقويت بنيه مالی سازمان انجام گرفت.

5-انتخابات کمیته مرکزی

در اين زمينه نخست بر اساس آئين نامه کنگره، بحث و تبادل نظر حول تعيين تعداد اعضای کميته مرکزی آتی و همچنين شرايط عضويت در کميته مرکزی  و تعيين حداقل تعداد رفقای زن در کميته مرکزی (طبق بندهای ذيربط اساسنامه) صورت گرفت. پس از اعلام نامزدها و همچنين معرفی نامزدها از سوی شرکت کنندگان در کنگره، انتخابات کميته مرکزی در دو دور به صورت اخذ آرای مخفی و مستقيم  شرکت کنندگان انجام گرفت و کميته مرکزی جديد سازمان تعيين گرديد.

در نتيجه اين انتخابات، 40 درصد اعضای کميته مرکزی تغيير يافت و برای اولين بار، رفقای زن منتخب، اکثريت تعداد کميته مرکزی را به خود اختصاص دادند.

پيشنهاد پيام

در پايان کار کنگره موضوع پيشنهاد برای صدور پيام به مناسبتهای گوناگون طرح شد که بعد از تبادل نظر، در نهايت پيشنهاد صدور پيامی از جانب کنگره در مورد سالگرد فاجعه کشتار زندانيان سياسی و اوج گيری اخير جنبش دادخواهی و همچنين در ارتباط با روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، تصويب و تهيه و انتشار آن به کميته مرکزی منتخب محول شد.

بدين ترتيب پانزدهمين کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران با پيشبرد مباحث در فضائی صميمانه و همراه با صراحت بيان و تصويب اسناد مربوطه، همه مواردی که در دستور کار خود گذاشته بود با موفقيت به انجام رساند.

پخش و اجرای سرود انترناسيونال، پايان بخش اجلاس کنگره بود.

کميته مرکزی منتخب کنگره پانزدهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ – 22/10/2021