اخلال گری طرفداران رضا پهلوی در تظاهرات آزادی زندانيان سياسی را محکوم می کنيم!

اطلاعيه برگزار کننده گان آکسيون حمايت از زندانيان سياسی در ۲- ژوئن در استکهلم

اخلال گري طرفداران رضا پهلوي در تظاهرات آزادي زندانيان سياسي را محکوم مي کنيم!
اطلاعيه برگزار کننده گان آکسيون حمايت از زندانيان سياسي در ۲- ژوئن در استکهلم
يکشنبه ۴ تير ۱۳۹۱ – ۲۴ ژوين ۲۰۱۲

طي روزهاي ۱۸و ۱۹ و ۲۰ يوني از طرف “کميته حمايت از زندانيان سياسي”، “ميشن فري” و “سازمان سراسري پناهندگان ايراني بيمرز” در شهر استکهلم آکسيوني در حمايت از زندانيان سياسي سازمان داده شد که از طرف جمعي از جريانات سياسي مورد حمايت قرار گرفت.

هدف از اين کار جلب توجه افکار عمومي به مسئله زندانيان سياسي در ايران بود. روز ۲۰ ژوئن طبق برنامه قبلي تجمعي برگزار شد که در آن نمايندگاني از احزاب و سازمانهاي مختلف ايراني و سوئدي براي سخنراني حضور يافتند. در اين ميان جمعي از هوداران رضا پهلوي بدون اطلاع قبلي در محل آکسيون حاضر شدند و عکسهاي رضا پهلوي را در ميان جمعيت بالا بردند که با مخالفت حاضران، سخنرانان و مسئولين برگزارکننده تجمع روبرو شدند. مسئولين از آنان درخواست کردند که از آن جا که اين اکسيون براي حمايت از زندانيان سياسي سازمان داده شده است, از بالا بردن عکسهاي رهبران، خود داري کنند و تنها به حمل پرچم و حمايت از زندانيان سياسي بپردازند.اما به دليل عدم توجه آنان به خواست برگزارکنندگان، اين مراسم براي مدتي کوتاه تعطيل شد تا سپس به روال پيشين بازگردد. در اين ميان تعدادي از حاضران و سخنرانان که از شخصيت هاي سياسي و نماينده پارلمان سوئد نيز بودند، به نشانه اعتراض به اين حرکت طرفداران رضا پهلوي مراسم را ترک کردند.

در ادامه فردي که خود را “اميد دانا” معرفي ميکند، با همان شيوه ها ي آشناي حزب الهي رژيم جمهوري اسلامي در صدد بر هم زدن آکسيون برآمد. اين فرد بدون توجه به موازين دمکراسي و بدون اجازه و وقت قبلي اقدام به لجن پراکني عليه اين برنامه و دست اندرکاران آن کرد. او با روش هاي فراگرفته در رژيم جمهوري اسلامي سعي در وارونه کردن واقعيت کرد و با شو تبليغاتي “مصاحبه با شرکت کنندگان در تظاهرات” و سو استفاده از پاره اي از پناه جويان کوشيد به همه القاء کند که گويا اين آکسيون براي حمايت از رضا پهلوي بوده است. در ادامه اين تبليغات چنان مشمئز کننده و آش اينقدر شور شد که مصاحبه کننده خود ناگزير شد به مصاحبه شونده ها خط دهد که بخاطر زندانيان سياسي گرد آمده اند.

از طرف مسئول برگزاري اين مراسم از يکي از افراد اين گروه اغتشاش گر به نام خانم غفار پور خواسته شد تا با صحبت با همقطاران خود آنها را قانع کند تا به قوانين مدني احترام بگذارند. در غير اينصورت طبق قوانين موجود با آنان رفتار خواهد شد . ايشان اما بجاي توجه به تذکر مسئولين با تهمت زدن به سخنرانان و برگزارکنندگان اکسيون، از اين عمل قلدرانه طرفداران رضا پهلوي حمايت کردند.

اين افراد با قلدري تمام سعي داشتند نخست اين آکسيون را به کمپين طرفداران رضا پهلوي تبديل کنند و زماني که اين حرکت با اعتراض برگزارکنندگان و جمعيت روبرو شد، تلاش کردند تا آنرا برهم زند. اين گروه حتي به اعتراض سخنرانان که مايل نبودند در کنار عکس رضا پهلوي سخنراني کنند وقعي ننهادند و عملا آن ها را وادار کردند که از سخنراني خود صرف نظر کنند. سئوال اينجاست که آيا رضا پهلوي با اين گونه ادبيات ترور شخصيت و حمله به مخالفان توسط هوادارانش ميخواهد خود را بعنوان يکي از رهبران اپوزيسيون در ميان مردم جا بياندازد؟ تحميل پرچم و تصاوير رضا پهلوي به برنامه هاي سياسي ديگران قلدري آشکار و ضد همه پرنسيبهاي شناخته شده سياسي است و خصوصا در کشور سوئد جرم محسوب مي شود.

با توجه به آمادگي اين افراد براي بدتر کردن شرايطي که خود پيش آورده بودند ما تلاش کرديم در اين برنامه بردبارانه عمل کنيم تا از بروز هر اتفاق ناگواري جلوگيري شود. ما اعلام مي کنيم که اين افراد حق ندارند بار ديگر قصد تحميل برنامه سياسي خود را به فعاليتهاي اعلام شده و سازمان داده شده توسط ديگر جريانات اپوزيسيون داشته باشند. اين افراد مي توانند در جايي که خود تظاهرات اعلام کرده هر کاري با پرچم سلطنت و عکس رضا پهلوي بکنند .

اين افراد و خصوصا شخص خانم غفارپور که محرک اين فالانژ بازي بود بايد متوجه باشند که ما در آينده براي پيش برد سالم فعاليتهايمان و جلو گيري از مزاحمتهاي بعدي از پليس سوئد کمک خواهيم گرفت. ما اينگونه رفتارها را شديدا محکوم ميکنيم.و از کليه آزاديخوان در خواست ميکنيم که با آنان رفتار شايسته خود آنان را داشته باشند و يکصدا اينگونه رفتارها را محکوم کنند.

ما عميقا متاسفيم که شخصيتهاي سياسي دعوت شده و جرياناتي که از کمپين حمايت کردند, علي رغم تلاش و صرف وقت براي شرکت در اين تجمع، مجال حضور موثر نيافتند و مجبور شدند اجتماع را ترک کنند و به دليل فضاي موجود از ايراد سخنراني خودداري کنند.

کميته برگزاري آکسيون حمايت از زندانيان سياسي _ سوئد استکهلم
عزت دولت آبادي _فرشاد پاشازاده _حسين جاسبي
۲۴ يوني ۲۰۱۲