احضار سهیل عربی جهت اجرای حکم زندان را بشدت محکوم میکنیم!

اطلاعیه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد حضار سهیل عربی جهت اجرای حکم زندان

سهیل عربی در پستی از احضارش جهت اجرای حکمی که قرار بود در حکم آزادیش ادغام شود، خبر داد.
سهیل عربی پس از بارها پای میزمحاکمه رفتن، ۵ سال کم زندان گرفته بود. اما او را ۸ سال در زندان بدون حتی یک روز مرخصی و در حالیکه با شرایط بسیار ناسالم جسمی که در اثر شکنجه در زندان با آن دست گربیان شده بود، نگه داشتند.
سهیل را چندی پیش در پی مبارزه بی امان خودش و نهادها، سازمانها و احزاب مدافع حقوق انسانی و آزادی بیان با حکم دو سال تبعید آزاد کردند. اما روز گذشته احضاریه ای جهت اجرای حکم ۲ سال زندانی که قرار بود در حکم آزادیش ادغام شود، دریافت کرده است.

سهیل را به جرم آزاد اندیشی زندان کردند. تحت فشارهای مداوم ، همسرش را از او جدا کردند و او را در تمام این سالها از دیدن تنها دخترش بی نصیب کردند. طی هشت سال بارها و بارها برای سهیل با پاپوش دوزی پرونده سازی کردند. اما سهیل نه تنها سر خم نکرد بلکه در زندان و همچنان پس از آزادیش شجاعانه چون سرو ایستاد و سخن گفت. از زندان، زندانیان سیاسی و خانواده هایشان و شکنجه هائی که بر آنها اعمال میشود، از شرایط ناسالم و غیر انسانی زندانها و و علیه اعدام گفت و صدای زندانیان سیاسی شد.

جمهوری اسلامی باید بداند که احضار سهیل نه تنها کمکی به بقای عمر جنایتکارانه اش نمیکند بلکه یک جامعه را بیشتر از پیش علیه خود میشوراند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن محکوم کردن احضار سهیل، جهت اقدامات بین المللی با سازمان فرانت لاین دفندرز تماس گرفته و آنها را از شرایط جدید سهیل باخبر کرد. ما از همه مردم آزادیخواه و متمدن جهان میخواهیم در دفاع از سهیل و آزادی بیان یکصدا اعلام کنند “ما همه سهیل عربی هستیم”!

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۹ فروردین ۱۴۰۱
۸ آپریل ۲۰۲۲