اعلانات، گزارش

احضار سهیل عربی جهت اجرای حکم زندان را بشدت محکوم میکنیم!

اطلاعیه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در مورد حضار سهیل عربی جهت اجرای حکم زندان سهیل عربی در پستی از احضارش جهت اجرای حکمی که قرار بود در حکم آزادیش ادغام شود، خبر داد.سهیل [ادامه]