جامعه پزشکی جهان و تجاوز روسیه به اوکراین! کامران امین آوە

حمله گستردە ارتش روسیه به اوکراین، اشغال بخش وسیعی از اراضی این کشور، کشتار شهروندان، ویرانی مناطق مسکونی و زیر ساخت‌های اقتصادی و منابع طبیعی این کشور، اعتراض نه تنها اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد، بلکه افکار عمومی مردم صلح دوست جهان، سازمان های بشردوستانه و نهادە‌های گوناگون بین‌المللی را برانگیخته است.

در این میان، محافلی در غرب بر خلاف نظر اکثریت پزشکان، در تلاشند که جامعه ی پزشکی روسیه را به انزوا بکشانند. در سایت اینترنتی  https://deutsch.medscape.com/ ، در مقاله‌ای تحت عنوان‌ «طرد؟ خیر، پزشکان روسی باید چون بخشی از جامعه پزشکی باقی بمانند – این خواست همکاران آلمانی است.» میشایل فان دن هوویفل، به بازتاب این چالش جهانی در جامعه پزشکی جهان پرداخته است.

پیش از پرداختن به نظر سنجی سایت اینترنتی پیشگفته، بجاست خاطر نشان سازیم که در واکنش اعتراضی به ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، گردانندگان جامعه ی پزشکی اروپا هم خاموش ننشسته و شتاب زده دست به عمل زده است. برای نمونه انجمن کاردیولوژی اروپا عضویت انجمن کاردیولوژی روسیه و بلاروس را در مارس سال ٢٠٢٢ به حالت تعلیق در آورد. به نادرست بودن چنین برخوردهایی، از جمله با سرکشی به دو نظرسنجی انجام گرفته، می‌توان پی برد.

د. کامران امین‌آوە

در نظر سنجی انجام گرفته از سوی این سایت معتبر پزشکی در آلمان، بیش از ٨٠٠ خوانندە که ٧٠ درصد آنها پزشک بودەاند، به پرسش‌های طرح شدە، همانند “طرد پزشکان روسی از جامعه جهانی پزشکی، تحقیقات بالینی در روسیه، تامین دارویی و شرکت پزشکان در امور سیاست” پاسخ گفتند. همزمان نظرسنجی همانندی نیز در آمریکا از سوی  Medscape.comصورت گرفت. برپایه این نظر سنجی ها، اکثر شرکت کنندگان بر این باورند که نباید همکاران روسی را از جامعه پزشکی جهانی طرد کرد. در آلمان ١٩درصد و در آمریکا ٣٧ درصد پزشکان خواهان طرد پزشکان روسیه از جامعه جهانی پزشکی و جلوگیری از دسترسی آنها به شبکه‌های جهانی هستند. در مقابل ٧١ درصد در آلمان و ٥٧ درصد در آمریکا خواهان حفظ این رابطه بودەاند و تنها ٥ درصد از پزشکان آلمانی و آمریکایی نظر روشنی در این باره نداشته‌اند.

در  پیوند با موضعگیری سیاسی جوامع پزشکی و شرکت در امور سیاسی، پزشکان در آلمان و آمریکا به ترتیب ٣٣ درصد و ٣٧ درصد موافق، ٣٧ درصد و ٣٤ درصد مخالف بودند و ٣٠ درصد و ٢٧ در صد آن را وابسته به شرایط مشخص دانسته‌اند.

در پیوند با مراقبت‌های پزشکی و انجام تحقیقات بالینی در روسیه، اکثر پزشکانی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، مخالف قطع مراقبت‌های دارویی بیماران از روسیه هستند. از سوی پزشکان آلمانی و آمریکایی به ترتیب ٥٥ درصد و ٤٨ درصد چون پیش‌ترها خواهان ارسال دارو به روسیه هستند. ٣٤ درصد و ٢٤ درصد آن را محدود به داروهای حیاتی کردەاند و  ١١ درصد و ٢٦ درصد خواهان قطع کامل ارسال دارو می‌باشند.

در پیوند با انجام تحقیقات بالینی در روسیه نیز پاسخ‌دهندگان آلمانی و آمریکایی بە ترتیب ٥١ درصد و ٤٦ درصد مخالف، ٣٧ درصد و ٣٨ درصد موافق و ١٢ درصد و ١٤ درصد خواهان محدود کردن آن در سطح داروهای حیاتی می‌باشند.

اما ٩٥ درصد از پزشکان پاسخ‌دهندە اوکراینی خواهان حذف پزشکان روسی از انجمن‌های صنفی جهانی و انجام اقدامات شدیدتری برعلیه آنها هستند.

از پاسخ‌های دادە شدە می توان نتیجه‌گیری کرد، که اکثر اعضای جامعه پزشکی در آلمان و آمریکا، با وجود محکوم کردن تجاوز روسیه به اوکراین و حتا ابراز آمادگی برای کمک و یاری پزشکی به مجروحان جنگی اوکراین، از برخوردهای نژادپرستانه دوری کردەاند. به دیگر سخن، آنها با موضعگیریهای جانبدارانه سیاسی خود به نفع اوکراین، تن به موضع گیری دشمنانه نسبت به جامعه پزشکی روسیه ندادەاند. بسیاری از پزشکان آلمانی خواهان یاری رسانی و درمان مجروحین جنگی در اوکراین یا کشورهای همسایه هستند و بیش از ١١٠٠ پزشک آلمانی در یک پورتال آنلاین انجمن پزشکی آلمان داوطلب انجام خدمات پزشکی به مجروحان جنگی در اوکراین شدەاند.

سرچشمه‌ها:

  1. Michael van den Heuvel, Verbannung? Nein, russische Ärzte sollten Teil der medizinischen Community bleiben – das Fordern deutsche Kollegen27. April 2022,

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4911101?uac=226966DG&faf=1&sso=true&impID=4200384&src=mkm_demkt_220430_mscmrk_deimfokus_nl