همدردی با بازماندگان فاجعهٔ آبادان و همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران

اطلاعيه شورای دموکراتيک – پاريس ( در حمايت از جنبشهای مردمی در ايران)

ضمن ابراز همدردی با بازماندگان  فاجعهٔ آبادان، همبستگی خود را با اعتراضات مردمی در ایران و مبارزات خوزستان علیه استبداد حاکم اعلام میداریم

هنوز چند روز از اعتراضات مردمی اخیر خوزستان و  کهگیلویه و بویراحمد، لرستان  و همچنین اعتصابات معلمان و کارگران نگذشته است که تراژدی  فروریزی ساختمان متروپل آبادان، که  در اثر عدم رعایت اصول ابتدائی ساخت و ساز در این بنای ده طبقه و چشم پوشی منتسبان حکومت از تخلفات سازنده با وجود تذکرات مکرر کارشناسان، منجر به درگذشت دل خراش ده ها تن از شهروندان بی گناه آبادان و داغدار شدن عزیزانشان و مردم آبادان  شد.

خوزستان با خشم فروخفته ناشی از انباشت تبعیضات اقتصادی، ملی، اقلیمی و فساد گستردهٔ باندها و گماشتگان حکومتی، دوباره در برابر دیکتاتور ویرانگر ایران قد علم کرده است.

در این روزها بخصوص  در تظاهرات باشکوه ۸ خرداد، خیابان‌های آبادان مملو از فریادهائی علیه شخص خامنه ای است، معترضان آمده اند که دوباره کلیت رژیم اسلامی را به چالش بکشند.

علیرغم برنامهٔ گستردهٔ رژیم برای انحراف و مصادرهٔ خشم آبادان و حضور گستردهٔ نیروهای سرکوبگر، معترضان خوزستان سناریو حکومتی را نقش بر آب و در مقابل خشونت حکومتی، با اقتدار ایستادند.

درشرایطی که اقشارعظیمی از مردم در بند و تبعیض زدهٔ ایران محتاج نان شب هستند، منابع عظیم و درآمدهای هنگفت ناشی از سرمایه های طبیعی  این سرزمین یا صرف کنترل فضای اجتماعی، ارعاب و سرکوب کنشگران  معیشتی، ملی، مدنی، صنفی، حقوق بشری و تخریب محیط زیست و فعالان آن می گردد و یا «چمدان چمدان» صرف جنگ افروزی و  مساعدت به دیکتاتورها و نیروهای مخرب و واپسگرای منطقه میشود و یا در اختیار رانت خواران و خراج به چین و روسیه… میشود.

زنان، ملیتها، کارگران، حاشیه نشینان، معلمان، محرومان، بازنشستگان، اهل قلم و علم، کارمندان، خدمهٔ بهداشت و درمان و سایر اصناف زحمتکشی که تا به امروز از آزادی، عدالت و حقوق اساسی محروم بوده‌اند، بیش از پیش در باتلاق فقر و فلاکتی که کارنامهٔ حکومت ولی فقیه و شرکای نظامی امنیتیش است فرو میروند.

 حدود ۸۰٪ از جمعیت ایران متولد سال‌های ۱۳۵۰ به بعد می‌باشد، این اکثریت نقشی در تأسیس جمهوری اسلامی  نداشته و به آن رأی «آری» نداده است. جوانان و میانسالان امروز علیرغم  بمبارانهای گستردهٔ ایدئولوژیک از دبستان تا دانشگاه، چنان از وضعیت موجود به جان آمده اند که پیاپی و به طرق متفاوت از  بایکوت («انتخابات») تا شرکت در تظاهرات، اعتصاب، قیام و با شعارهای براندازانه و حتی با  ترک  گستردهٔ خاک و دیار  بیزاری خود را از کلیت حکومت مسلط بر ایران نشان داده است.

 رژیم بی کفایت ولائی/سپاهی، استبداد، تبعیض و  تعصب  و فساد  میرود که هر آنچه را که از جان و روان  و آب و خاک باقی مانده ویران کند.

رژیم دریافته است که پایگاهش حتی در بین طرفداران سنتی آن در حال نابودی است.

حکومت اسلامی ناتوان از رفع بحرانهای  فزایندە و بی پایان، برای حفظ موجودیتش برنامه‌ای ندارد مگر، اختصاص حداکثری  درآمدهای ملی به ماشین پروپگاند و سرکوب در جای جای ایران  بخصوص در مناطق محروم و قیام خیز.

با این وجود، مطالبات، اعتصابات و اعتراضات نه فقط فرو ننشستە که رادیکالتر و گسترده تر میشود.

حرکت ۸ خرداد آبادان نشانهٔ بارزی است از کارآمدی مضاعف همبستگی اقشار دردمند، خلق‌ها، آزادیخواهان و عدالت دوستان.

شورای دمکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)  در کنار تشکل‌هائی که دغدغهٔ آزادی، عدالت، حقوق بشر و رهائی از حکومت‌های فردی، موروثی، مذهبی، استبدادی دارند، ضمن اعلام همدردی با بازماندگان جانباختگان فاجعهٔ برج متروپل آبادان و مردم عدالت طلب خوزستان، از اعتراضات و اعتصابات اخیر حمایت میکند و سرکوبهای ضد بشری حکومت اسلامی ایران را شدیدأ محکوم کرده و با تمام توان و امکانات برای رسانیدن صدای حق طلبی معترضان داخل ایران به اذهان عمومی و نهادهای رسمی و مدنی فرانسه استفاده خواهد کرد.

 شورای دمکراتیک – پاریس

(برای حمایت از جنبش‌های مردمی ایران)

٣١ ماه می 2022