فرارسيدن سال نو ميلادی / گروه کار سايت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

فرارسيدن سال نو ميلادی را به همه هموطنانی که بدين مناسبت در ايران و در سراسر دنيا جشن و سرور برپا می دارند، صميمانه شادباش می گوئيم.
آرزو داريم که سال جديد، سال جهانی بهتر و عاری از فقر، جنگ و خشونت باشد.

همچنين آرزومندیم که تلاشها، مبارزات و فداکاریهای بيش از يک سده مردمان ما برای ساختن ايرانی آباد، آزاد و دموکراتيک به ثمر نشيند و در آینده ای نزدیک شاهد ايرانی رسته از جهل، سياهی و تباهی باشيم.

گروه کار
سايت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران