شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت : دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد!

بیانیە شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در مورد افزایش دستمزد سال ١٤٠١

متن بيانيه در مورد حداقل مزد سال ١٤٠١ :
آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزد سال آینده. جلسات پشت پرده شورایعالی کار برای تصمیم گیری بر سر تعیین نرخ مزد ما کارگران آغاز شده است.

اولین حرف ما کارگران اینست که ما برده نیستیم که از بالای سرمان در مورد نرخ مزدمان تصمیم گیری شود و شورایعالی کار و نمایندگان منتخب تشکلهای دست ساز حکومت را که تحت عنوان “جامعه کارگری” در آن شرکت دارند را به رسمیت نمی شناسیم و قبول نداریم.

از سوی دیگر به نظر میرسد به جای مورد توجه قرار دادن نرخ سبد هزینه معیشت کارگران به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان حداقل دستمزدها، قصد دارند تا خط فقر را مبنای محاسبه دستمزد کارگران قرار دهند و تلاششان این است که این رقم را آنقدر پایین بکشند تا زمینه را برای تحمیل دستمزدهای تحقیر آمیز چندین بار زیر خط فقر فراهم کنند.

این نکته را می توان از صحبت های داریوش ابوحمزه معاون وزیر کار دریافت که علیرغم اینکه خودشان بارها از خط فقر ده و دوازده میلیونی صحبت کرده اند، اما این مقام وزارت کار معدل نرخ خط فقر را با وقاحت تمام ۴ میلیون اعلام کرده است.

ما کارگران نفت به این اظهارات اعتراض داریم . اینها مقاماتی هستند که خود دهها برابر ما حقوق میگیرند. ما مثل سالهای گذشته خودمان رقم اعلام میکنیم و با توجه به همه داده ها بر اینکه مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد تاکید داریم.

علاوه بر این در حالی که قیمت ها بطور سرسام آور افزایش یافته است لایحه مصوب بودجه نیز لایحه تعرض بیشتر به ما کارگران و ما مردم است.

لایحه ای که در آن بودجه سپاه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمانهای تبلیغات اسلامی افزایش چشمگیر داشته است تا با اتکای به آن ها بتوانند صندوق خالی شان را از جیب ما کارگران و ما مردم پر کنند.

یک مورد از این لایحه حذف ارز دولتی ٤٢٠٠ تومانی است که خود مقامات در جدال های جناحی و درونی شان از تبعات آن و وارد شدن شوک تورم به جامعه حرف میزنند.

مورد دیگر کسب درآمد از محل مالیات ها برای جبران کسری صندوق دولت است. این مالیات بستن پلکانی صورت خواهد گرفت و حقوق ٥ میلیون و ده میلیونی و همینطور رو به بالا را در برمیگیرد و این کسر کردنها دامنگیر ما کارگران نفت وغیر نفت و سایر کارگران نیز خواهد بود.

از نظر ما لایحه بودجه بر کاهش میزان حداقل دستمزدی که قرار است برای ما کارگران تعیین شود و سقوط بیشتر سطح معیشت و زندگی مان تاثیر مستقیمی دارد.

ما اعتراض خود را به این لایحه ریاضتی اعلام کرده و آن را تعرضی همه جانبه به زندگی و معیشت همه مردم می دانیم.

اعتراض به سطح نازل دستمزد ها از موضوعات مهم مورد اعتراض ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان و ما زیر خط فقر رانده شدگان در جامعه است و این جنبشی است اجتماعی که به همه مردم مربوط است.
می
آمارها و گزارشات از فقر مسکن، فقر درمان، فقر غذایی و انواع فقر حکایت کرده و فقر معیشتی بیدادکند. میلیون میلیون خانوار به زیر خط فقر رانده شده اند و این سرازیری انتها ندارد.

امسال قدرتمند تر و متحد تر از هر سال باید به میدان بیاییم و از زندگی و معیشت مان دفاع کنیم. ما کارگران نفت نیرویی مهم در این جدال هستیم و در کنار سایر کارگران و معلمان و بازنشستگان و کادر درمان میتوانیم متحدانه علیه این تعرض بیشرمانه به زندگی مان جبهه قدرتمندی تشکیل بدهیم.

خواست افزایش دستمزدها مطالبه اول ما کارگران نفت در اعتراضات دو سه ساله اخیر بوده است.

ما در اعتصاب هزاران نفره تیرماه خود ضمن اعلام سطح حقوق درخواستی مان در رده های مختلف تخصصی اعلام داشتیم که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٢ میلیون باشد.

امسال با توجه به اینکه خط فقر به بالای ۱۶ میلیون تومان رسیده است، رقم مورد تاکید ما ۱۶ میلیون است.

بویژه بخش بسیاری از همکاران ما در مراکز مختلف نفتی که بصورت کارگر ساده به کار اشتغال دارند بعضا ٣ تا ۵ میلیون مزد میگیرند و سطح آن بسیار نازل است.

بعلاوه میزان حداقل دستمزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار و از بالای سر کارگران تعیین میشود مبنای مزدی همکاران ارکان ثالثی ما نیز هست. بنابراین شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت وظیفه خود میداند که فعالانه در این جدال شرکت کند و صدای اعتراض همه کارگران نفت و همه کارگران در سطح جامعه باشد.

خلاصه کلام اینکه ما بر چهار نکته زیر تاکید داریم.

۱- شورای عالی کار نماینده ما نیست و آنرا قبول نداریم و اجازه نمیدهیم که همچون برده با ما رفتار شود. خودمان با قدرت متحد و سراسری مان به میدان می آییم و رقم می دهیم.

۲- حداقل دستمزد ١۶ میلیون و مزد هیچ کارگری نباید از این رقم کمتر باشد.

۳- لایحه بودجه را قبول نداریم و به آن اعتراض داریم.

۴- درمان رایگان همگانی، تحصیل رایگان برای همه کودکان و داشتن حق مسکن حق مسلم همه ما مردم است.

از همه بخش های کارگری می خواهیم که با امضا گذاشتن در زیر این بیانیه و بیانیه هایی که به این مناسبت انتشار می یابد در صفی متحد بایستند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۹ دی ۱۴۰۰