حقوق بشر، دادخواهی، ...

فشرده ای ازاظهارات محمود خلیلی دردادگاه استکهلم!

نقش حمید عباسی(نوری)و۳۷زندانی که بایستی زنده می ماندند! امیرجواهری لنگرودی فشرده ای ازاظهارات محمود خلیلی دردادگاه استکهلم! روز سه شنبه ۹ فروردين ۱۴۰۱ برابر ۲۹ مارس ۲۰۲۲، دراستکهلم، دادگاه محاکمه‌ی حمید نوری (عباسی)بااظهارات رفیق محمود خلیلی  زندانی سیاسی دهه [ادامه]