زنان

بررسی خشونت عليه زنان / ميزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران – ميز گرد بررسی خشونت عليه زنان، 26 نوامبر 2021 با همراهی خانمها : دکتر ژاله تبريزی، طاهره صادقی، دکتر سيمين صبری – گرداننده : ايراندحت انصاری لينک [ادامه]