بررسی خشونت عليه زنان / ميزگرد “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران – ميز گرد بررسی خشونت عليه زنان، 26 نوامبر 2021

با همراهی خانمها : دکتر ژاله تبريزی، طاهره صادقی، دکتر سيمين صبری – گرداننده : ايراندحت انصاری

لينک یوتوب : https://youtu.be/eMiSfkujGQE

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران – ميز گرد بررسی خشونت عليه زنان، 26 نوامبر 2021