سیاست جوانسازی جمعیت و جرم انگاری سقط جنین : گفتگو با ايراندخت انصاری

تلويزيون حزب کمونيست ايران

گفتگوی ريزان حميدی (برنامه “افق برابری” ٨ ديماه ١٤٠٢)

موضوع : سیاست جوانسازی جمعیت و جرم انگاری سقط جنین

مهمان برنامه :

ايراندخت انصاری از اعضای رهبری سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران