انقلاب ژینا در سالی کە گذشت: گفتگوی آزاد مستوفی با ايراندخت انصاری

آخرین برنامە دیالوگ در سال ١٤٠١ ه.ش با حضور کنشگر سیاسی و فمینیست خانم ایراندختانصاری از پاریس بە فراز و فرودهای انقلاب ژینا و خواستەهای مردم می پردازد.

تظاهرات خیابانی چە تاثیری بر ریزش نیروها و سقوط رژیم دیکتاتوری در ایران داردو ارزیابی پشتیبانی کشورهای غربی از انقلاب ژینا.

همچنین بە تبلیغات رژیم کە گویا سعی میکند با کشورهای عربی منطقە تنش زدایی کند و در پایان برنامە هم ملاحظاتی در مورد منشورهای ارائە شدە اپوزیسیون و گنجاندن دغدغه های مردم ایران در این منشورها خواهیم پرداخت.

انقلاب ژینا در سالی کە گذشت: گفتگوی آزاد مستوفی (کورد کانال) با ايراندخت انصاری :