پلنوم کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

نشست کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران برگزار شد

نشست حضوري (پلنوم) کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، با حضور همه اعضاي آن برگزار شد. در اين نشست گزارش و بررسي دوره اي عملکرد کميته مرکزي، اوضاع سياسي و مسائل مربوط به تدارک کنگره دهم سازمان در دستور قرار داشت.

پيرامون گزارش و بررسي دوره اي عملکرد کميته مرکزي و ارگان هاي آن گزارش هايي از طرف مسئول هماهنگي کميته مرکزي و برخي از ارگان ها به نشست ارائه شده بود. اين گزارش ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند. پلنوم با تعيين يک گروه کار تصويب کرد که اين گزارشات و تاکيدات اعضاي کميته مرکزي، مبناي تهيه گزارش و نقد عملکرد دو ساله سازمان، قرار گيرند.

دومين موضوع در دستور پلنوم بررسي اوضاع سياسي بود. در ارتباط با اين موضوع مطلبي توسط کميسيوني که براي اين منظور ايجاد شده بود، تهيه و در اختيار نشست قرار گرفته بود. بحران حاد اقتصادي، بيکاري و تورم و دشواري هاي روزافزون مردم، تشديد تحريم هاي اقتصادي، بررسي و ارزيابي از صف بندي هاي دروني حکومت بعد از انتخابات نهمين دور مجلس اسلامي، بحران و تنش در مناسبات رژيم با خارج بخصوص با کشورهاي غربي و چشم انداز اين مناسبات، وضعيت اپوزيسيون و معترضين به رژيم اسلامي، مشکلات اتحاد و ائتلاف و ارائه راهبرد ها در اين زمينه از رئوس عمده گزارش ارائه شده و مباحث نشست بود. اين سند، مورد نقد و بررسي اعضاي کميته مرکزي قرار گرفت و پيشنهاداتي براي اصلاح آن مطرح شد. متن اصلاح شده آن منتشر خواهد شد.

سومين موضوع در دستور اين نشست، تدارک کنگره دهم سازمان و برگزاري آن بود. اعضاي کميته مرکزي طرح تدارک شده از طرف مسئول برگزاري کنگره را مورد بحث و بررسي و تصميم گيري قرار دادند. موضوعات در دستور جلسه کنگره، يکي از محورهاي مهم اين طرح بود. براي دستور کنگره از جمله اوضاع سياسي و ارزيابي از روند پيشرفت پروسه وحدت و امر ائتلاف ها، قرار داشت. در ارتباط با اين موضوعات کميسيون هائي انتخاب شد و قرار شد مباحث کنگره در سطح جنبش و به شکل علني منتشر شوند. همچنين پيرامون چگونگي تدارک اجرائي کنگره نيز تصميمات لازم اتخاذ شد. پلنوم بر اهميت دخالت فعال تک تک اعضاي سازمان و دوستان و فعالين چپ در جريان تدارک و برگزاري اين کنگره تاکيد نمود و براي تقويت اين امر قرارهايي صادر و ارگان ها و مسئوليني را تعيين کرد.

يکي از موضوعات مهم اين نشست حضوري کميته مرکزي، ارزيابي از پيشرفت پروژه وحدت چپ بود. کميته مرکزي بر اهميت اين پروژه و تسريع آن در شرايط کنوني تاکيد نمود.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ – ۲۳ آپريل ۲۰۱۲