روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان: دو فراخوان در حمايت از تظاهرات وسيع پاريس – فرانسه

زمان: ۲۵ نوامبر ساعت ۱۴

مکان: میدان ناسیون پاريس (فرانسه)

از طرف دهها انجمن دفاع از حقوق زنان، سنديكاها و اتحاديه های دانشجويی با پشتيبانی برخی از احزاب سياسی چپ و حامیان محیط زیست، تظاهرات وسيعی به مناسبت “روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان”در شهر پاريس تدارک شده است.

“ليگ زنان ايرانی برای دموکراسی” از امضاکنندگان فراخوان اوليه اين تظاهرات می باشد.

دو انجمن مدنی و دموکراتيک ديگر فعال در شهر پاريس طی فراخوانهای جداگانه از اين فراخوان حمايت نموده و همه هموطنان مقيم پاريس و فرانسه را به شرکت در اين تظاهرات دعوت نموده اند :

دعوت

شورای دمکراتیک – پاریس ( برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

برای شرکت در تظاهرات ٢٥ نوامبر

به مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه باخشونت‌ها علیه زنان، با فراخوان  دهها انجمن دفاع از حقوق زنان، سنديكاها و اتحاديه های دانشجويی، تظاهراتی در شهر پاريس برگزار خواهد شد. برخی از احزاب سياسی چپ و حامیان محیط زیست نيزاز اين تظاهرات پشتيبانی كرده اند.
در متن فراخوان این راهپیمایی ضمن اعتراض به خشونت هايی كه بر زنان اعمال می شود، با مبارزات زنان در ایران و جنبش «ژن ژیان ئازادی/ زن زندگی آزادی» اعلام همبستگی شده است.
همچنین با توجه به افزایش جنگ‌ها، در این فراخوان بر حمایت و گرامیداشت قربانیان جنگهای خونین در سراسر جهان که غالباً زنان و کودکان هستند، تاكيد شده است.
شورای دمکراتیک – پاریس ( برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران) در این راهپیمایی شرکت كرده و کلیۀ هم‌وطنان آزاده، عدالت خواه و تبعیض ستیز را به حضور هر چه گسترده تر در این راهپیمایی دعوت می‌کند.
زمان: ۲۵ نوامبر ساعت ۱۴
مکان: میدان ناسیون
شورای دمکراتیک – پاریس ( برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

*

“جمعیت کردهای مقیم فرانسە”

در تظاهرات ٢٥ نوامبر برای رفع خشونت علیە زنان شرکت و از آن حمایت می کنیم

انگیزەها و عواملی کە موجبات بە رسمیت شناختن روز جهانی خشونت علیە زنان را در سال ١٩٩٩ فراهم آورد کاملا با وضعیت زنان ایرانی همخوانی دارد. بە جرات می توان گفت کە روز ١٦ سپتامبر نیز از این ویژگی و خصیصە برای جامعە ایران برخوردار می باشد. ژینا-مهسا. نیکا، دهها دختر جوان دیگر و اخیرا آرمیتا قربانیان خشونت سیاسی رژیم اسلامی ایران هستند.
زنان ایران از ظلم مضاعف رنج می برند، در زندگی روزانه و محیط خانوادە و در فضای اداری و اجتماعی با انواع تجاوزات بە جسم و جان و حقوق طبیعی خود روبرو می باشند . هم  اکنون نیز پدیدە شنیع و ضد انسانی ” قتل ناموسی” در سراسر کشور جریان دارد و مردان متجاوز با تاریک اندیشی و دیدگاههای ارتجاعی مرتکب جرم و جنایت می شوند.
خشونت  علیە زنان، بی حرمتی بە حقوق انسانی و مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاقها و کنونسیونهای بین المللی می باشد.
جنبش ژن، ژیان، ئازادی- زن، زندگی، آزادی مبارزە علیە خشونت است . مبارزات مردم ایران با پیشتازی و  پیشآهنگی زنان آگاه و پیشرفتە برای بنیان  نهادن جامعەای مدرن، دمکراتیک و تامین  آزادی، برابری و رفع تبعیض های همەجانبە ادامە دارد.
جمعیت کردهای مقیم فرانسە با احترام بە روز جهانی رفع خشونت علیە زنان اعلام میدارد کە در تظاهرات و راه پیمایی پیش بینی شدە  برای روز ٢٥ نوامبر کە از جانب دهها سازمان فیمینیست و حقوق بشری سازمان دادە شدەاست شرکت و از آن حمایت خواهد کرد.
از عموم انسانهای معتقد بە آزادی و برابری و رفع خشونت علیە زنان دعوت می کنیم در این گرد هم آیی شرکت نمایند.
جمعیت کردهای مقیم فرانسە
پاریس – ٢١ نوامبر ٢٠٢٣
زمان تظاهرات : شنبە ٢٥ نوامبر ساعت ١٤
محل : Pace de la Nation