پيام همبستگی بخشی از زنان زندانی سیاسی ايران(سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰) با فرزندان رشيد ايران

 

پيام همبستگی بخشی از زنان زندانی سیاسی ايران در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰ با فرزندان رشيد ايران

زن، زندگی، آزادی

ما به‌عنوان بخشی از زنان زندانی سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰، سرکوب وحشیانه نظام جمهوری اسلامی ایران برزنان، جوانان و احاد ملت ایران را به شدت محکوم می نمائیم.

 قلب و وجود ما با این فرزندان رشید ایران که  در خیابانهای نقاط  مختلف کشور به توسط رژیم استبدادی قرون وسطی دستگیر ، شکنجه و کشته میشوند قرار دارد.

بخشی از زنان زندانی سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۰

سپتامبر ٢٠٢٢