آئين نامه کنگره هشتم

هيئت پيگيري و تدارک برگزاري کنگره

آئين نامه زير پس از تصويب در هشتمين کنگره سازمان، راهنماي کار هيئت رئيسه دائم، براي اداره جلسه، خواهد شد. کنگره نخست توسط نمايندگان کميته مرکزي اداره مي شود. با تصويب آئين نامه و انتخاب هيئت رئيسه دائم، کنگره وارد دستور کار خود مي شود.
1-دستور جلسه کنگره:
الف- آئين نامه اداره جلسه
ب- انتخابات براي هيئت رئيسه دائم
ج- اوضاع سياسي
د- ائتلاف ها و وحدت حزبي
ه- قطعنامه ها و قرارها( نظير تکميل اساسنامه-دو بند اصلاحي- و .. )
و- انتخابات کميته مرکزي
2- زمان جلسه سه روز است.
3- کنگره پس از دو دور بحث پيرامون موضوع در دستور، کميسيوني را انتخاب مي کند تا پيشنهادات ارائه شده به کميسيون را جمعبندي و براي تصويب در کنگره آماده نمايد. پيش از آغاز بحث پيرامون قطعنامه، نماينده و يا سخنگوي کميسيون حق دارد توضيحاتي در باره قطعنامه به شرکت کنندگان در کنگره ارائه نمايد.
4- تعداداعضاي کميسيون ها و هيئت رئيسه حداقل سه نفر است.
5- موضوعات جديد و پيشنهاداتي که توسط کميسيون پذيرفته نشده است، در صورت جلب پشتيباني بيست در صد اعضاي سازمان که در کنگره حضور دارند، در دستور گذاشته مي شود. کميسيون موظف است که پيشنهادات رد شده را، حداقل يکساعت پيش از شروع بحث، به ارائه دهندگان پيشنهاد،اعلام نمايد.
6- پيرامون مسائلي که به شيوه اداره جلسه مربوط است، پس از صحبت يک موافق و يک مخالف راي گيري صورت مي گيرد.
7- پيرامون هر قطعنامه حداقل سه و حداکثر پنج موافق و مخالف صحبت مي کنند. در صورتي که تعداد مخالفان از حد نصاب کمتر باشد، موافقان نيز متناسب با آنها کاهش پيدا مي کنند.تعداد دور مباحث را هيات رئيسه مشخص مي کند. اعضاي کنگره مي‌توانند پيشنهاد کفايت يا ادامه بحث بدهند.هيئت رئيسه پيشنهادات را به راي مي گذارد.
8- سخنرانان در زمان تعيين شده توسط هيئت رئيسه، ثبت نام مي کنند. پس از وقت تعيين شده، نوبت داده نمي شود. نوبت هيچکس به ديگري نمي تواند منتقل شود.
9- ترتيب سخنراني داوطلبان به قيد قرعه مشخص مي شود. ابتدا مخالفان قطعنامه صحبت مي‌کنند.
10- وقت سخنرانان و نمايندگان کميسيون ها را هيئت رئيسه تعيين مي کند. زمان براي همه سخنرانان يکسان است. يکسوم پاياني وقت سخنرانان، به آنها اعلام مي شود.
11- در صورتي که سخنران ها از حد نصاب بيشتر شود، در درجه نخست با توافق و نهايتا با قرعه تعيين مي شوند.
12- در صورتي که هيات رئيسه در موردي، نقض آئين نامه را لازم بداند، پس از موافقت اکثريت شرکت کنندگان در کنگره، قابل اجراست .
13- هر زمان صحبت يک سخنران از جانب سخنران ديگر دقيق نقل نشود، خق اصلاح وجود دارد. اصلاحيه به شکل مکتوب و در فاصله صحبت سخنران ها به هيئت رئيسه داده مي شود. هيئت رئيسه در مورد تذکرات يا به شکل شفاهي خود توضيح مي دهد، يا اصلاحيه را مي خواند و يا امکان صحبت به معترض مي دهد. هيئت رئيسه مي تواند موضوع را نيز مسکوت گذارد.
14- تذکر به هيئت رئيسه تنها در مورد نقض آئين نامه مجاز است. شکل آن کتبي و در فاصله زماني بين دو سخنران به آنها تحويل داده مي‌شود.
15- در صورت برخورد عصبي و تشنج زا، هيئت رئيسه مي تواند به سخنران تذکر دهد و در صورت ادامه، هيئت رئيسه مي‌تواند از ادامه صحبت سخنران جلوگيري کند.
16- مهمانان کنگره به جز در انتخابات کميته مرکزي، در تمامي مباحث حضور و مشارکت دارند.
17- انتخابات کميته مرکزي
– انتخابات بر اساس ضوابط مندرج در اساسنامه انجام مي شود.
– تمامي اعضاي سازمان مي توانند براي کميته مرکزي خود و يا عضو ديگري را نامزد نموده و برگزيده شوند.
– موافقت اعضا شرط قرار گرفتن نام آنها در ليست نامزدهاست. پس از روشن شدن ليست داوطلبان، حق پرسش براي اعضاي کنگره در رابطه با سوابق و مسئوليت آنان، وجود دارد. به کليه نامزدها وقتي داده خواهد شد تا دلايل پذيرش و يا رد کانديداتوري خود را بيان کنند.
– تعداد اعضاي کميته مرکزي توسط کنگره تعيين مي شود.
– عضويت در کميته مرکزي نيازمند بيش از پنجاه در صد راي موافق شرکت کنندگان در کنگره است.