به مناسبت هشت مارس : ايراندخت انصاری در برنامه تلويزيونی افق برابری

به مناسبت هشت مارس

گفتگوی ريزان حميدی

برنامه “افق برابری” تلويزيون حزب کمونيست ايران

با ايراندخت انصاری

از اعضای رهبری سازمان اتحاد فدائیان خلق ايران