جلسه مجازی اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن : بحران و جنگ در خاورمیانه دلایل و پیامدها

اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن برگزار می کند :

بحران و جنگ در خاورمیانه
دلایل و پیامدها
سخنران:
بهرام رحمانی
یکشنبه ۱۷مارس، ساعت ۱ تا ۴ بعدازظهر

جلسه مجازی از طریق زوم به وقت شرق آمریکا

:Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85735361318?pwd=22hfEvLrYPW84saMQKrYgW8Tv1uOed.1

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kdqn2G3LBX