قرار کنگره در رابطه با اصلاحاتی در ساختار تشکيلاتی

ماده واحده براي اصلاح اساسنامه سازمان:

کنگره، کميته مرکزي آينده را موظف مي سازد که بررسي ساختار تشکيلاتي و ارائه  اساسنامه جديد را براي انطباق اصول تشکيلاتي با شرايط جديد فعاليت سازماني، در دستور کار گذاشته، براي آن گروهي کاري تعيين نموده و حداکثر ظرف ۶ ماه پيش نويس اساسنامه جديد را ارائه داده و با زمانبندي معين (حداکثر ۶ ماه) به بحث  در  تشکيلات براي تصويب بگذارد.