ابراز همدردي شرکت کنندگان در کنگره هفتم با قربانيان جنگ در لبنان

کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، در شرائطي برگزار مي گردد که جنگ خانمانسوز ديگري در منطقه بحراني خاورميانه در جريان است. همزمان با کنگره ما غرش بمب ها هست و نيست مردم لبنان را نابود مي کند. شرکت کنندگان در کنگره انزجار عميق خود را از اين جنگ  و ويراني و کشتار ناشي از آن ابراز مي دارند. بمبارن مناطق مسکوني، مراکز اقتصادي، فرودگاه ها، جاده هاي ارتباطي و پل ها توسط ارتش اسرائيل در سراسر لبنان هم چنين شليک موشک به مناطق مسکوني در اسرائيل توسط حزب الله را، بشدت محکوم مي نمايند.

شرکت کنندگان در کنگره ، نابودي زيرساخت اقتصادي لبنان توسط ارتش اسرائيل را، سوء قصدي بر تلاش جمعي مردم  لبنان براي بازسازي کشور خود بعد از سال ها جنگ داخلي و دخالت خارجي  مي دانند.

شکي نيست که راه اصلي اجتناب از اين قبيل جنگ ها، حل ريشه اي مساله فلسطين، پايان دادن به اعمال قهر و خشونت از سوي دولت اسرائيل، گردن نهادن بر راه حل دو دولت مستقل فلسطين و اسرائيل ، عقب نشيني کامل اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي فلسطين، سوريه و لبنان  است. تنها در اين صورت است که مي توان اميدوار بود، راه توسل به جنگ  مسدود شود و صلح و آرامش واقعي به منطقه باز گردد.

شرکت کنندگان در کنگره، با آرزوي دستيابي به يک صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه، همدردي عميق خود را با بازماندگان قربانيان جنگ اعلام مي دارند و هم صدا با تمامي  نيروهاي  طرفدار صلح در سراسر جهان آرزوي صلح و امنيت براي مردم رنج ديده منطقه بحراني خاورميانه دارند.