رئيسی، قاليباف، اين آخرين پيام است – نهضت فرهنگيان آماده قيام است

همانگونه که انتظار می رفت، اعتراضات معلمان در سطح گسترده و در غالب نقاط کشور صورت گرفت.

عليرغم تهدیدهای مکرر طی هفته‌های گذشته عليه معلمان و احضار بسياری از فعالان توسط نهادهای امنيتی، و همچنين عليرغم هوای نا مساعد و بارش برف و باران، اما حضور فرهنگيان، گسترده گزارش شده است.

در جريان تجمعات امروز، تعداد زيادی از فرهنگيان توسط نيروهای سرکوبگر رژيم بازداشت شده اند. گزارش هائی مبنی بر ضرب و جرح تعدادی از آنها در تويتهای مختلف و نيز ديگر شبکه های اجتماعی به طور وسيع بازتاب يافته اند.

شعارهای عمده در گردهم آئی های گوناگون عبارت بودند از :

رئيسی، قاليباف، اين آخرين پيام است – نهضت فرهنگيان آماده قيام است

با اهل قلم هر که در افتاد، ور افتاد

معلم زندانی آزاد باید گردد

از تهران تا خراسان، معلمان در زندان

معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن

طبق فراخوان اوليه، اين اعتراضات قرار است روز سه شنبه سوم اسفندماه ادامه يابد