شورای سازماندهی اعتراضات کارگران : تجمع اعتراضی همکاران ما در پتروشیمی آبادان

به نقل از منابع “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت”روز شنبه ۱۴ اسفند جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود مجدداً در محوطه شرکت دست به تجمع زدند. این کارگران در اعتراض به وضع نابسامان معشتی و کاری خود طی ماه‌های اخیر بارها دست به اعتصاب زده اند. افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی از جمله مطالبات آنهاست. به گفته کارگران حقوق دریافتی آنان به صورت سالانه و تنها متناسب با پایه حقوق کارگری افزایش پیدا کرده است . اما مزایای دریافتی آنها افزایشی نداشته است و آنها به این موضوع و عدم افزایش دستمزدها متناسب با رشد قیمت ها اعتراض دارند. ضمن اینکه یک گفته ما کارگران پیمانی نفت اینست که علاوه بر افزایش دستمزدها در سطوح مختلف تخصصی، مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٦ میلیون باشد.