همبستگی کارگران کارخانه سیمان خمسه زنجان با ٤ همکار حق طلب اخراجی

براساس آخرین گزارشات رسانه ای شده، مدیریت شرکت سیمان خمسه ٤ کارگر حق طلب کارخانه که بدنبال اعتصاب روز پنج شنبه ٥ اسفند ماه سال جاری از طرف طرف کارگران بعنوان نماینده برای مذاکره با کارفرما انتخاب شده بودند را از کاراخراج کرد.

بدنبال این اقدام ضدکارگری ،کارگران کارخانه سیمان خمسه برای اعتراض به کارفرما وهمبستگی با همکارانشان دست به تجمع زدند.