بيانيه انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان

بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان در خصوص محکومیت پرونده سازی علیه آقای صلاح آزادی فعال صنفی مریوان

جنبش سراسری معلمان ایران در قالب تشکل‌ها و فعالان صنفی در سال ١٤٠٠ شاهد فعالیت‌هایی گسترده و تاریخی نسبت به وضعیت اسفبار آموزش و معیشت معلمان و بازنشستگان بوده است. این فعالیت ها با استقبال و حضور چشمگیر فرهنگیان سراسر کشور مواجه شده و نقطه عطفی در تجمعات و اعتراضات قانونی محسوب می شود. بر همین اساس اراده معلمان را در پیگیری حقوق برحق خود و منافع عمومی آموزش و پرورش و حقوق دانش آموزان دو چندان کرده است.

آموزش رایگان و با کیفیت، نفی خصوصی سازی آموزش عمومی، اجرای کامل رتبه بندی و معیشت معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین از مطالبات اصلی فرهنگیان شاهدی بر حق بودن کنش های صنفی و فعالان صنفی است.

متاسفانه به سیاق چند دهه‌ی اخیر  حاکمیت در ماههای اخیر به جای توجه به مطالبات فرهنگیان و وضعیت اقتصادی بحرانی کشور و گرانی و تورم افسار گسیخته‌ای که ناشی از بی کفایتی و سیاست‌های کلی نظام می باشد، تهدید، سرکوب، زندانی و پرونده سازی امنیتی و سیاسی به عنوان سیاست مواجهه با مطالبات قانونی و مسالمت آمیز معلمان و بازنشستگان را برگزیده است.

در همین راستای سیاست نادرست حاکمیت  در چند روز اخیر شاهد احضار فعال صنفی مریوان آقای صلاح آزادی به پلیس امنیت و دادگاه بوده ایم.

ما معلمان اعلام می داریم با علم به قانون و اعتقاد به اصل قانونی بودن جرایم کنش های خود را سازمان داده ایم اما متاسفانه از سوی متولیان دستگاه قضایی و ضابطین قضایی اصل قانونی بودن به کرات نقض شده و با قلب قانون برای معلمان جرم تراشی می کنند، امروز دوباره با احضار آقای صلاح آزادی شاهد این پدیده غیر قانونی بودیم که فعالیت صنفی و دادخواهی را امنیتی قلمداد نمود.

احضار آقای صلاح آزادی با اتهامات واهی امنیتی و سیاسی برای جامعه و تشکل‌های صنفی دارای هیچ گونه وجاهت قانونی نیست و سیاستی در جهت سرکوب و امنیتی نمودن مطالبات و خواسته های فرهنگیان محسوب می شود.

انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان ضمن محکوم نمودن هرگونه احضار و پرونده سازی امنیتی و سیاسی برای فعالیتهای صنفی خواهان توقف فوری پرونده سازی امنیتی برای صلاح آزادی و تمامی فعالین صنفی سراسر کشور است.

این تشکل ضمن محکومیت و ابراز نگرانی شدید از احضار و پرونده سازی فعالان صنفی از حاکمیت و دادگاه می خواهد که به چنین سیاستی پایان دهند و به جای ارعاب و سرکوب مطالبه‌گران به پیگیری و اجرای اصول معوق قانون اساسی در دفاع از حقوق ملت بپردازند

امری که وظیفه ذاتی آنهاست و در این مورد قصور و اجحاف زیادی بر مردم تحمیل کرده اند.

انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان  ضمن دعوت تمامی تشکلهای صنفی و همکاران فرهنگی در دفاع از معلمان احضار شده و زندانی به عنوان یک اولویت، خواهان پیگیری مطالبات عدالتخواهانه فرهنگیان و دانش آموزان باشند

انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان

٢٣ فروردين ١٤٠١