هجوم دولت و کارفرمایان علیه معیشت کارگران شاغل و بازنشسته را محکوم می کنیم / اطلاعيه مشترک

۵ تشکل کارگری و بازنشستگان با انتشار بیانیه مشترکی تشدید هجوم دولت و کارفرمایان علیه معیشت کارگران شاغل و بازنشسته با زیر پا گذاشتن آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که مجلسیان بعنوان نمایندگان سرمایه داران در اقدامی شتابزده با قید دو فوریت قصد دارند که مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان را از وضعیت لازم الاجرا بودن خارج کرده و به بهانه صیانت از تولید، دست کارفرمایان را در عدم پرداخت سهم بیمه باز گذاشته و از پیگیری های حقوقی و قضائی در قصور تعهداتشان برهانند. این بیانیه افزوده است که ما کارگران شاغل و بازنشسته قاطعانه این تعرض آشکار را محکوم نموده و علیه چنین اقدام مخربی که زندگی ده ها میلیون زحمتکش را ویران تر می کند، دست از ایستادگی و مبارزه بر نخواهیم داشت.

متن کامل این بیانیه را در زیر بخوانید:

زیر پا گذاشتن آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی تشدید هجوم دولت و کارفرمایان علیه معیشت کارگران شاغل و بازنشسته است!

بنا به گزارش رسانه های رسمی ، نمایندگان مجلس طرح حذف آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی را بصورت دو فوریتی در دستور کار قرار داده‌اند. حذف آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به بهانه حمایت از تولید در صحن علنی مجلس، تبعات جبران ناپذیری را بر سطح معیشت و زندگی میلیون ها شاغل و بازنشسته و تداوم غارت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به مثابه سرمایه بین النسلی کارگران، به دنبال دارد.

ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی بطور خلاصه میگوید :
«مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی طلب ممتاز به حساب می آیند و برهمین مبناء درحکم “مطالبات مستندبه اسناد” لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشند.»

مجلسیان بعنوان نمایندگان سرمایه داران در اقدامی شتابزده با قید دو فوریت قصد دارند که مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان را از وضعیت لازم الاجرا بودن خارج کرده و به بهانه صیانت از تولید، دست کارفرمایان را در عدم پرداخت سهم بیمه باز گذاشته و از پیگیری های حقوقی و قضائی در قصور تعهداتشان برهانند. پیشبرد و اجرایی کردن چنین سیاستی نه تنها کارگران را به بی حقوقی مطلق محکوم می سازد بلکه عدم پرداخت دیون کارفرما به صندوق، مستقیما” زندگی کارگران شاغل و مخصوصا” بازنشستگان را به نابودی بیشتری خواهد کشاند.
این سیاست غارتگرانه و معاف نمودن کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه، هستی بازنشستگان را به فنا داده و جنگی آشکار علیه آنان خواهد بود.

کارفرمایان دولتی و خصوصی، ملزم به پرداخت بموقع سهم بیمه و جرایم تاخیر تمام و کمال خود به صندوق می‌باشند و دولت و مجلسیان حق نداشته و ندارند که تعهدات قانونی کارفرمایان را که بطور مستقیم به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته ارتباط دارد با حمایت و با طرح دوفوریتی زیر پا نهاده و موجبات غارت بیشتر سفره بازنشستگان را فراهم نمایند!

ما کارگران شاغل و بازنشسته قاطعانه این تعرض آشکار را محکوم نموده و علیه چنین اقدام مخربی که زندگی ده ها میلیون زحمتکش را ویران تر می کند، دست از ایستادگی و مبارزه بر نخواهیم داشت.

اسامی امضا کنندگان :

۱-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۲-گروه اتحاد بازنشستگان
۳-شورای بازنشستگان ایران
۴-گروه کارگران ، معلمان ۱۹ اسفند
۵-جمعی از کارگران بازنشسته اهواز

۱۵ دی ماه ۱۴۰۰