منطقه و جهان

جنگ اوکراین ـ آغاز سازماندهی و جابجایی نظم نوین جهانی؟ سیاوش قائنی

برگرفته از سايت اخبار روز سیاوش قائنی جنگ اوکراین ـ آغاز سازماندهی و جابجایی نظم نوین جهانی؟ در این چند هفته ای که از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین می گذرد، زیان های جانی و [ادامه]