اقتصادی، اجتماعی

شورش مردمی در ایران و طرح ایجابی

ديدگاه شیدان وثیق جنبش اجتماعی در ایران، در اعتراض به قتل انزجار برانگیز مهسا‌ – ژینا امینی توسط گشت ارشاد جمهوری اسلامی، باری دیگر، اما به گونه‌ای جدی، موجودیت این رژیم را، پس از چهار دهه دیکتاتوری و [ادامه]