حقوق بشر، دادخواهی، ...

هر بار کەعدالت می‌میرد، بە این معناست کە هیچ‌گاه وجود نداشتە است

وزارت اطلاعات بنیان‌گذار پروندەای است کە برای وکیل خانوادە محترم ژینا امینی ساختە و پرداختە شدە است. کار دادسرا همان‌گونە کە در مقدمە حکم دادگاە آمدە است، با گزارشی از جانب “رئیس مرکز حفاظت و [ادامه]

اعلانات، گزارش

گزارش دو برنامه توسط شهرداری منطقه دهم پاريس به مناسبت يک سالگی جنبش زن، زندگی، آزادی

یکسال پس از جنبش زن، زندگی، آزادی ميزگرد : وضعیت زنان و حقوق انسانی در کردستان و ایران روز شنبه سی ام ماه سپتامبر يکی از سالنهای باشکوه شهرداری منطقه دهم پاريس، شاهد برگزاری ميزگردی [ادامه]

-

یاد ٢ی ریبەندان (دوم بهمن ماە) سالروز جمهوری كردستان را گرامی میداریم

عزیز ماملی دوم بهمن ماە روزی است فراموش ناشدنی در تاریخ كردستان و از جایگاهی ویژە برخوردارست، زیرا سرآغاز دورانی است سرنوشت ساز، با تحولاتی چشمگیر و تغییراتی محسوس در عرصە سیاسی و اجتماعی و نیز [ادامه]