گزارش دو برنامه توسط شهرداری منطقه دهم پاريس به مناسبت يک سالگی جنبش زن، زندگی، آزادی

یکسال پس از جنبش زن، زندگی، آزادی

ميزگرد : وضعیت زنان و حقوق انسانی در کردستان و ایران

روز شنبه سی ام ماه سپتامبر يکی از سالنهای باشکوه شهرداری منطقه دهم پاريس، شاهد برگزاری ميزگردی به مناسبت يک سالگی جنبش زن، زندگی، آزادی، بود.

اين ميزگرد توسط شهرداری منطقه دهم پاريس و با ياری انستيتو کرد در پاريس ترتيب داده شده بود. جمعيت کردهای مقيم فرانسه نيز در تدارک قبلی اين میزگرد سهم برجسته ای ايفا کرده بود.

قبل از سخنرانان، آقای “رمی فرو” سناتور و يکی از شهردارهای قبلی اين منطقه ضمن خوش آمدگوئی بر اهميت چنين برنامه ای تاکيد نمود.

سحنرانان به ترتيب عبارت بودند از :

ایراندخت انصاری : هماهنگ کننده ليگ زنان ايرانی برای دموکراسی

آسو حسن زاده : دکترای حقوق بين المللی و مدرس دانشگاه ژنو

ماری لادیه-فولادی : مدیر پژوهشی EHESS-LEZOBAC

آزاده تیریه-ارژنگی : مدرس دانشکده علوم سياسی شهر “رن”

استقبال از اين برنامه قابل توجه بود.

يادآوری می شود که دو هفته قبل نيز به ابتکار شهردار منطقه دهم و با حمايت شهردار پاريس، يک پارک در پاريس به نام مهسا-ژینا امینی نامگذاری شد. گزارش آن را که توسط جمعيت کردهای مقيم فرانسه تهيه شده بود را در زير می خوانيد :

مراسم نامگذاری یک پارک در پاریس بە اسم مهسا-ژینا امینی

خانم آن ایدالگو شهردار زیباترین و معروف ترین شهر جهان  از ابتدای جنبش ژن، ژیان، ئازادی – زن، زندگی، آزادی بی دریغ از جنبش مردم ایران در یک سال گدشتە  حمایت کردەاست. نخست یکی از خیابانهای شهر پاریس را بە اسم مهسا-ژینا امینی  نامگذاری کرد و شهروندی پاریس را بە ایشان اعطاء نمود. سپس  شعار زن، زندگی، آزادی را بە زبان فرانسە بر روی برج ایفل نور افشانی کرد و روز شانزدهم سپتامبر امسال یک پارک را در منطقە دهم شهر پاریس بە نام او نهاد

خانم ایدالگو در گفتەهایش خاطر نشان کرد کە مردم ایران در گذشتە علیە نظامی نفرت انگیز قیام کردند و در چنگ دیکتاتوری بە مراتب شدیدتر گرفتار آمدند . خانم شهردار پاریس از حقوق مردم ایران برای دستیابی بە آزادی و دموکراسی حمایت نمود

پس از افتتاح  نامگذاری، تعدادی از جمعیت های مدنی، سیاسی و شخصیت های ایرانی و فرانسوی سخنانی ایراد کردند عزیز ماملی بە نمایندگی از سوی جمعیت کردهای مقیم فرانسە اظهار داشت:  بخشی از یاران و همراهان ما  در جشن اومانیتە حضور دارند و در تظاهراتی کە برای پشتبانی از جنبش زن، زندگی، آزادی   پیش بینی شدەاست شرکت خواهند جست . او  با اشارە بە مبارزات ملت کرد برای دسترسی بە حقوق سیاسی و مشارکت در حق تعیین سرنوشت کلیە مردم ایران برای رژیمی دمکراتیک و پلورالیست یادآور گردید کە بزرگترین ویژگی جنبش ژینا وجود همبستگی و هماهنگی مردم در کلیە مناطق ایران می باشد علیه جمهوری اسلامی

 نمایندە جمعیت کردها  در بخشی از سخنانش بە پروندەسازی دادسرای انقلاب تهران علیە وکیل خانوادە ژینا امینی آقای صالح نیک بخت اشارە کرد و تصریح نمود کە اتهامات مطروحە علیە ایشان از نقطە نظر قضائی بی پایە و بی محتوا است و وکیل دادگستری تنها بە دلایل سیاسی و صرفا بە دلیل پذیرش دفاع از دادخواهی والدین ژینا-مهسا تحت تعقیب قرار گرفتە است . آقای نیک بخت در رد نظر پزشکی قانونی و کارگزاران انتظامی  مبنی بر اینکە ژینا-مهسا امینی بر اثر مرض قبلی در گذشتەاست فعالیتهای  حقوقی چشمگیری ارائە نمود و شجاعانە بر روی نظریە پزشکان مستقل را کە ورود ضربات در زمان بازداشت در مرکز پلیس ارشاد  از ناحیە سر بە ژینارا  تایید کردەبودند پافشاری نمود

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

پاریس، هفدهم سپتامبر ٢٠٢٣