-

٣ روز اعتراض و اعتصاب، خروش تهران، ١٦ آذر شکوهمند / کشتن يک جوان سنندجی و اولين اعدام از دستگيرشدگان

در شب خروشان تهران نیروهای سرکوب یک تن دیگر را در سنندج کُشتند زمانه: ۱۶ آذر، آخرین روز از اعتصاب و اعتراض سه روزه، روز دانشگاه و دانشجویانی بود که از پیش گفته بودند اعتصاب [ادامه]