انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه» / نوشته ی پاتریک وِیل – برگردان: بهروز عارفی، تقی تام

پیش گفتار کتاب «درباره لائیسیته در فرانسه» / نوشته ی پاتریک وِیل – برگردان: بهروز عارفی، تقی تامپاریس، 15 دسامبر 2021 پاتریک ویل متولد 14 اکتبر 1956 در حومه ی پاریس، حقوق و تاریخ خوانده [ادامه]