مطالب و اخبار گوناگون

اعدام ها و جنایات جمهوری اسلامی ایران شدیدا محکوم است

بدون شک هر اندازه که رژیم فقاهتی به اعمال سرکوبگرانه خود ادامه بدهد، گستردگی صفوف مردم و عزم مبارزه برای براندازی نظام و ایجاد ساختارها و مناسبات دمکراتیک و مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشر [ادامه]