گرامي باد بيست و ششم بهمن سالروز تاسيس کومه له

سازمان اتحاد فداييان خلق ايران- ونکوور-کانادا

گرامي باد بيست و ششم بهمن سالروز تاسيس کومه له
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران- ونکوور-کانادا
جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ – ۱۷ فوريه ۲۰۱۲

رفقاي عزيز،

اجازه مي خواهيم که صميمانه ترين شادباش هاي خود بمناسبت سالروز تاسيس کومه له را به تمام اعضا و پيشمرگان حزب کومله کردستان ايران اعلام نماييم.

در 26 بهمن 1357 در پي کنگره اعضا ، سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان ايران رسما تاسيس گرديد. البته تاريخ کومه له به سالهاي قبل و در زمان حکومت سلطنتي بر مي گردد. در سال 1348 محفلي از روشنفکران کرد انديشه بنيان گذاري کومه له را در دستور کار خود قرار دادند، اما به دليل شرايط پليسي و فعاليت هاي زيرزميني هيچگاه کومه له فعاليت هاي سياسي و تشکليلاتي روشني قبل از انقلاب نداشت. در بحبوحه انقلاب 57 و بدنبال تاسيس کومه له، در زماني کوتاه اين سازمان به جريان سياسي توده اي و وسيعي تبديل گرديد و توانست در شهرهاي بزرگ و کوجک و حتي روستاهاي کردستان نيروي عظيمي را در مبارزه عليه جمهوري اسلامي گرد هم آورد.

ضربات وسيع در طول سالهاي 60 تا 62 تعداد زيادي از اعضا و هوادارن کومه له را روانه زندان ها و شکنجه گاههاي رژيم اسلامي نمود و تعدادي از رهبران و اعضاي آن به اعدام محکوم شدند. در شهريور 1362 کومه له با ديگر محفل هاي چپ ايران حزب کمونيست را در روستاهاي کردستان پايه ريزي نمود. تشکيل حزب کمونيست بدون در نظر گرفتن شرايط عيني و ذهني و ساختار اجتماعي و اقتصادي کردستان و توهمات آرمان گرايانه بخشي از رهبران آن تا حدود زيادي از اعتبار کومه له در کردستان کاست و بخشهايي از پيشمرگان و اعضا و رهبران کومه له خصوصا رهبران کرد آن کم کم به وضع موجود و جايگاه سياسي حزب کمونيست در تحولات کردستان معترض گرديدند و اين همزمان با خروج بخش وسيعي از رهبران و کادرهاي حزب به خارج از کشور بود . انديشه بازسازي کومه له هر روز بيشتر فضاي حزب کمونيست، اعضا و پيشمرگان را به سوي قطعيت دادن به پروژه کومه له پيش مي برد. سرانجام پس ار طي دو انشعاب در سال 1379 حزب کومه له کردستان ايران بازسازي و تشکيل گرديد.

جايگاه از هم پاشيده حزب کمونيست در کردستان با تشکيل حزب کومه له توانست پايگاه و اعتماد از دست رفته را در کردستان ترميم نمايد.

حزب کومه له کردستان امروز در فضاي سياسي ايران نيرويي سوسياليست، پلورال، دمکراتيک و مدافع مباني منشور حقوق بشر شناخته مي شود. کومه له در کردستان در تلاش براي ايجاد جبهه کردستاني و در پروژه سياسي در ايران، در گروه موسوم به 5 حزب و سازمان از جمله با سازمان اتحاد فداييان خلق ايران، اتحاد عمل موثري را پايه گذاري نموده اند.

با توجه به شرايط سياسي امروز ايران اپوزيسيون چپ و ترقيخواه هيچ راهي غير از متحد نمودن صفوف خود ندارد. بي ترديد اين اتحاد از پروژه اتحاد عمل ها، ايجاد جبهه سياسي پايدار و وحدت نيروهاي همگرا ميگذرد. در حال حاضر سازمان ما پروژه وحدت بزرگ چپ را در دستور کار خود دارد که در همين رابطه سه سازمان چپ، التزام به وحدت را در دستور کار خود قرار داده اند.

سازمان ما در مبارزات ترقيخواهانه در کنار رفقاي حزب کومه له ايستاده و در اين مسير دست همه نيروهاي مترقي را ميفشارد.

در خاتمه مجددا سالروز تاسيس کومه له را به شما رفقاي عزيز در حزب کومه له کردستان ايران شادباش مي گوييم.

پايدار باد اتحاد نيروهاي چپ و ترقيخواه
سازمان اتحاد فداييان خلق ايران- ونکوور-کانادا
17 فوريه 2012