اطلاعيه روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران : مراسم مشترک (روز کومه له)، نويد بخش وحدت

پيام روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

مراسم مشترک به مناسبت 26 بهمن ماه (روز کومه له) را نويد بخش وحدت صفوف کومه له می دانيم!

هر سال نيروهای مختلفی که تحت عنوان “کومه له” فعاليت می کنند، روز 26 بهمن را به عنوان روز اعلام موجوديت “کومه له” گرامی می دارند. ويژگی امسال، عزم و اراده دو تشکيلات از صفوف کومه له در برگزاری مراسم مشترک بدين مناسبت است.

از چندی پيش اخباری مبنی بر وجود گفتگوها ميان دو تشکيلات، “کومه له زحمتکشان کردستان” و “حزب کومه له کردستان ايران”، در راستای نزديکی، همکاری و وحدت تشکيلاتی دريافت کرده بوديم. ما خبر و اعلام مراسم مشترک امسال اين دو سازمان را پيام و گامی مهم در راستای نزديکی و وحدت ميان آنها می دانيم و از اين بابت صميمانه ابراز خرسندی می کنيم.

اين واقعيت که مدتهاست صفوف گوناگون طيفهای فعال در جنبش مردمی در پراکندگی بسر برده و می برند غيرقابل انکار است. همچنین نمی توان انکار کرد که وحدت و يگانگی در همه صفوف در يک طيف و در همه جا امکان پذير نيست. اما نيروهائی که به هر دليل و دلايلی از هم گسيخته شده بودند ولی در حال حاضر از آنچنان اشتراکاتی برخوردار هستند که می توانند زير يک سقف گرد هم آيند، نبایستی برای وحدت صفوف خود آنی درنگ کنند.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران که خود محصول دو وحدت پياپی ميان سه نيرو در طيف فدائی است، “حزب کومه له کردستان ايران” و “کومه له زحمتکشان کردستان” را دوستان و متحدان خود می داند. اين دوستی و اتحاد سالهای متمادی و به اشکال گوناگون ادامه داشته که بازتاب آن در حال حاضر همدوشی و همکاری در ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” می باشد.

ما ضمن گراميداشت روز “کومه له” که روز جانباختن زنده ياد “محمد حسين کريمی” می باشد و ضمن ارائه صميمانه ترين تبريکات خود بدين مناسبت به هر دو تشکيلات دوست و متحد خود، اميدواريم که چرخه پراکندگی متوقف شده و جای خود را به اتحاد و وحدت های گوناگون در راه منسجم کردن صفوف در مبارزه عليه استبداد و سياهی و برقراری آزادی و برابری دهد.

روابط عمومی

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

بهمن ماه 1400 – فوريه 2022