پشتيبانی از انتقاد دموکراسی‌خواهان آذربايجان از بيانيه برای ايران

از جمله دستاوردهاي خيزش ژينا، افشای کوهی از رسوبات عقب‌ماندگي فکری و بدانديشانه‌ لانه‌ کردە در ميان بخش‌هايی از باصطلاح اپوزيسيون جمهوری اسلامي است کە عميقا آلودە به جمود فکری و تفرقه‌‌افکنی، و نماد کامل شوينيسم در همه ابعاد و اشکال شناخته شدە آن مي‌باشد

پشتيبانی جمعی از فعالين سياسی کرد از [انتقاد دموکراسی‌خواهان آذربايجان از “بيانيه برای ايران”]*

دوستان گرامی

ما جمعي از کردهای فعال در جنبش آزاديخواهانه‌ و پيشرو مردم کردستان ايران، پشتيبانی خود را از کليت نقد تحليلی و مستدل بيانيه “برای ايران” اعلام ميداريم.

از جمله دستاوردهاي خيزش ژينا، افشای کوهی از رسوبات عقب‌ماندگي فکری و بدانديشانه‌ لانه‌ کردە در ميان بخش‌هايی از باصطلاح اپوزيسيون جمهوری اسلامي است کە عميقا آلودە به جمود فکری و تفرقه‌‌افکنی، و نماد کامل شوينيسم در همه ابعاد و اشکال شناخته شدە آن مي‌باشد.

با توجه به اين واقعيت تلخ، کار بزرگ ما هم‌ اکنون و پس از پايان محتوم جمهوری اسلامی، همفکری و همگامی در راستای دست يافتن به اهداف مشترکمان است. در تاريخ معاصر ايران ما شاهد نمونه‌های موفق تبادل نظر، همکاری و مبارزات مشترک ملل آن، از جمله کردها و آذربايجاني‌ها بودە، تداوم اين همگامی ها نويدبخش آيندەای اميدوارکنندەتر برای همگان است.  

جا دارد ساير مليتهای ايران، عرب‌، بلوچ‌، لر، ترکمن‌ و…، به علاوە همه آزاديخواهان و آزادانديشان ايرانی، با حمايت از بيانيه تحليلی و انتقادات شما جوابی شايسته به اين مدعيان ايران‌دوستی بدهند.

پويا و پايندە باد همبستگی و همدلی مشترک مليت‌های ايران

امضاء:

١.‌ طاهر برهون ٢- جميله رحيمی ٣- دکتر کامران امين‌ آوە ٤- طاهر علی‌یار ٥- کريم ايلخانی‌زاده ٦- سالار حيدری ٧- يحيي دونداری ٨- رحيم امينی ٩- محمد علی‌یار ١٠- شورش بهروز ١١- رحمان خوش ابرو ١٢- طوبی مرادبيگی ١٣- پرشنگ فتحی ١٤- گوران لهونی ١٥- حسين کرمانج ١٦- رشيد احمدی ١٧- سعيد آقايی ١٨- گلاويژ عبدالله‌ زادە ١٩- جميل ميرکانی ٢٠- يوسف پری ٢١- صلاح قاضی ٢٢- حمزه احمدی ٢٣- رسول مينايی ٢٤- رشيد قاضی ٢٥- گلی خرمی ٢٦- ابراهيم حسينی ٢٧- خوشناو قاضی ٢٨- رسول عزيزان ٢٩- علی پيام ٣٠- آکو الياسی ٣١- کژوان نصيری ٣٢- خليل بهرامی ٣٣- ژيوار قاضی ٣٤- کريم بابکری ٣٥- بيان نوری ٣٦- جمشيد گرجی ٣٧- زيور تابناک ٣٨- بهمن علی‌یار ٣٩- پروانه پايان ٤٠- رضا رسولپور ٤١- افشين طاهری  ٤٢-دکتر همايون شعبانی ٤٣-صديق بابايی ٤٤- خليل حواری نسب ٤٥- اسعد اعظمی ٤٦- جمال زارع ٤٧-يدالله بلدی ٤٨ – دکتر عبدالله ابراهيم زادە ٤٩ – امير لطف الله نژاديان ٥٠ – آريز داراب پور ٥١- زيبا طوفانی ٥٢ – فرهاد سارائی ٥٣ -احمد حسينی ٥٤ – نجم الدين يخچالی ٥٥-علی عثمانی

*

لينک بيانيه برای ایران:

برای ایران، بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی

لينک نقد بيانيه برای ایران:

برای ایرانیان؛ بیانیه جمعی از دموکراسی‌خواهان آذربایجان پیرامون «بیانیه برای ایران»