ضرورت جبهه‌ی جمهوريخواهی: جلسه بحث در کلاب‌هاوس همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

آگهی جلسه بحث درکلاب‌هاوس

“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”

موضوع : ضرورت جبهه‌ی جمهوريخواهی
تاريخ : يکشنبه ١٤ ماه می – ٢٤ ارديبهشت‌ماه
ساعت : ٢٠:٠٠ (اروپای مرکزی) – ٢١:٣٠ (ايران)

مهمانان :
حسن شريعتمداری : شورای مديريت گذار
پرويز نويدی : حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
کيوان کابلی : حزب سبزهای ايران

گردانندگان :
سيمين صبری، ناهيد جعفرپور

لينک مستقيم : ضرورت جبهه‌ی جمهوريخواهی