ترورهای جمهوری اسلامی را علیە مبارزان کردستان ایران در کردستان عراق محکوم می کنیم

ترورهای چند روز اخیر کە منجر بە کشتە شدن سە نفر از پیشمرگان کرد و زخمی شدن یکی از آنان شدەاست بوسیلە مزدوران وزارت اطلاعات و بخش اطلاعات سپاه پاسداران انجام گرفتەاست. در یک ماه گذشتە چند نفر از جوانان کرد بر اثر شکنجە مامورین وزارت اطلاعات  در داخل کشور جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

ترورهای جمهوری اسلامی را علیە مبارزان کردستان ایران در کردستان عراق محکوم می کنیم

رژیم اسلامی ایران آفرینندە جرم و جنگ و جنایت است، کارنامە ۴۴ سالە این نظام مالامال ازجنایت علیە بشریت است بر علیە مردم سراسرایران. دولت جمهوری اسلامی ایران  از ابتدای روی کار آمدنش سیاست دشمنی با آزادی و آزادیخواهی، دموکراسی و  سرکوب مخالفان را برگزید، مخالفانی که برای گریز از تکرار تاریخ و گذار از استبداد بە مبارزە علیە نظام تازە بە قدرت رسیدە در سال ١٣۵٧ روی آوردند، دادەها و نهادهای سیاسی – مذهبی را نشانە گرفتند و با آن بە مبارزە برخاستند. رویکردهای دموکراسی خواهی و تلاش برای بر سرکار آوردن نهادهای دمکراتیک در ایران با اقتدارگراییهای رژیمی کە تصمیم بە از میان برداشتن آزاد اندیشان و آگاه منشان گرفتە بود خوانایی نداشت. خلق کرد بخش فعالی بود از جنبش اجتماعی سراسری کە دگرگونی های سیاسی و اجتماعی را برپایە دموکراتیزاسیون، عدالت اجتماعی، تامین حقوق ملی خلقهای ستمدیدە و برابری حقوق زن و مرد تجربە می کرد و هموارە آنرا بەعنوان یگانە راه چارە برای پرهیز از تبعیض و انحصارطلبی و استثمار رقم می زد .

در این میان کردستان جایگاه ویژەای داشت و رد تمامیت خواهی های برگرفتە از اسلام سیاسی را در تحریم همە پرسی های تشکیل و تثبیت حاکمیت نوپا سازماندهی کرد. همین امر موجب مغضوبیت ویژە آن از سوی حاکمان در قم و تهران گردید. فتوای جهاد و حملات ” زمینی، هوایی و دریایی ” بە شهرهای کردستان از جانب شخص خمینی صادرشد. گرچە جنبش مقاومت خلق کرد نخستین جام زهر را گوارای امام جماران کرد و او خدعە  گرانە بە اشتباە خود در اعزام نیروهای سرکوبگر بە کردستان اعتراف نمود اما لشکرکشی های ارتش و سپاە پاسداران ادامە یافت و بە خارج از مرزها نیز کشاندە شد. ترورهای مخالفین در خارج از کشور از همان سالهای ۵٨ آغاز گردید و پیشمرگان کرد و رهبران احزاب  و سازمانهای کرد، دکتر عبدالرحمن قاسملو بر سر ” میز مذاکرە”، دکتر صادق شرفکندی، دبیران اول رهبری حزب دمکرات کردستان ایران و کاک صدیق کمانگر عضو رهبری کوملە-شاخە حزب کمونیست ایران در زمرە ترورهای عمال و مزدوران رژیم  

تروریستی و تروریست پرور جمهوری اسلامی ایران هستند. در ادامە سیاستهای سرکوبگرانە و از ابتدای جنبش ژن، ژیان، ئازادی – زن، زندگی، آزادی، نیروهای واپسگرای رژیم هر از گاهی بە بمباران محل زندگی مبارزان کرد  مقیم کردستان عراق روی می آورند و با موشک و توپ و کاتیوشا و پهپاد مردم بیگناه را آماج یورشهای ددمنشانە قرار می دهند و در سالهای اخیر دهها خانوادە در غم از دست دادن نان آوران خود بە سوگ نشستەاند.  

سردمداران رژیم کە از گسترش جنبش ژینا-مهسا بە وحشت افتادەاند هراسان با اعمال تهدید، زور و فشار بر دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان حیات سیاسی و  زندگی روزمرە کردهای ایرانی مقیم آنجا را بە مخاطرە جدی افکندەاند . ترورهای چند روز اخیر کە منجر بە کشتە شدن سە نفر از پیشمرگان کرد و زخمی شدن یکی از آنان شدەاست بوسیلە مزدوران وزارت اطلاعات و بخش اطلاعات سپاه پاسداران انجام گرفتەاست. در یک ماه گذشتە چند نفر از جوانان کرد بر اثر شکنجە مامورین وزارت اطلاعات  در داخل کشور جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە سرکوبگریهای رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی ایران را در سراسر ایران و ترور پیشمرگان کرد را شدیدا محکوم می کند و از سازمانهای مترقی ایرانی و حقوق بشری درخواست می نماید در افشای این جنایات تلاش نمایند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە

پاریس- هفدهم ماه ژوییە ٢٠٢٣