مرکز همکاری احزاب کردستان ايران: ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

این نخستین بار نیست کە جمهوری اسلامی درصدد است با توسل بە کذب و ریا و سناریوسازی زمینە را برای اقدامات تروریستی، تجاوز مرزی، و یورش نظامی بە خاک اقلیم کردستان و بە هدف ضربە زدن بە احزاب کردستان ایران مهیا می‌سازد

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان:

ارتباط ما با حملات پهپادی علیە جمهوری اسلامی اصل و اساس ندارد

  طی چند روز اخیر و متعاقب حملەی پهپادی بە چند مرکز نظامی رژیم در اصفهان، رسانەهای وابستە بە ارگان‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، در یک اقدام گمراەکنندە و مزورانەی دیگر، انگشت اتهام را بسوی احزاب کردستانی نشانە گرفتەاند. دستگاەهای تبلیغاتی رژیم ادعا می‌کنند کە با همکاری و راهنمایی احزاب کردستان ایران ساکن در اقلیم کردستان عراق قطعات پهپادها بە ایران فرستادە شدە و این احزاب بە سفارش دستگاەهای جاسوسی کشورهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی، در این حملات پهپادی مشارکت داشتەاند.

  مرکز همکاری احزاب کردستان ایران قویأ این ادعای دستگاەهای دروغ‌پراکنی رژیم را مردود دانستە و اعلام می‌دارد هیچ ارتباطی با این حملات نداشتە و ندارد. همچنانکە پیش از این نیز اعلام کردەایم، احزاب کردستان ایران هیچگاە از خاک اقلیم کردستان عراق برای حملات نظامی علیە جمهوری اسلامی استفادە نکردە و اینگونە تبلیغات رسانەای رژیم در واقع بهانەتراشی و تلاش برای فرافکنی و احتمال اقدامات نظامی با هدف ویژە بودە است.

البتە این نخستین بار نیست کە جمهوری اسلامی درصدد است با توسل بە کذب و ریا و سناریوسازی زمینە را برای اقدامات تروریستی، تجاوز مرزی، و یورش نظامی بە خاک اقلیم کردستان و بە هدف ضربە زدن بە احزاب کردستان ایران مهیا می‌سازد. مع‌الوصف هم در داخل ایران تودەهای مردم ماهیت جنایتکارانە و ضد خلقی این رژیم را شناختە و چنین سناریوهای مزورانەای را باور نمی‌کنند و هم در محافل و مجامع بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی با کارنامەی مملو از مداخلە در امور داخلی کشورها و بحران‌آفرینی و دامن زدن بە بی‌ثباتی اعتباری برای خویش باقی نگذاشتە است.

  جمهوری اسلامی در شرایطی ‌کە در داخل با موج اعتراضات گستردەی مردمی و در خارج از کشور تحت فشار فزایندەی بین‌المللی است، نمی‌تواند با اینگونە فرافکنی و سناریوسازی و با زیرپا گذاشتن موازین بین‌المللی حملات احتمالی خود را توجیه کند. لذا بار دیگر ضمن مردود دانستن ادعاهای بی‌اساس رژیم، توجە جامعەی جهانی، ایران، ملت کرد و مراکز قدرت را بە بهانەتراشی و جنگ‌طلبی‌های جمهوری اسلامی جلب کردە و خواستاریم در این خصوص اقدامات مقتضی و مناسب انجام گیرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

١٢ بهمن‌ماە ١٤٠١

١ فوریە ٢٠٢٣