کنفرانس : برای اتحاد فراگیر و دموکراتيک

دو ائتلاف “همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران” و “کنگره ملیتهای ایران فدرال” در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در شهر فرانكفورت آلمان، کنفرانس یکروزه مشترکی را تحت عنوان : “در راه اتحاد فراگیر و دموکراتیک” برگزار خواهند کرد.

کنفرانس : برای اتحاد فراگیر و دموکراتيک

هدف اصلی این کنفرانس، ارائه “مبانی مشترک ما برای گفتگو در راه اتحاد فراگیر و دموکراتیک” می باشد که توسط اين دو ائتلاف تهيه و تنظيم شده است.