آثاری از بيژن جزنی :

بيژن جزنی
پيشاهنگ انقلاب ورهبری خلقبيژن جزنی
رابطه جنبش انقلابی مسلحانه باخلق « رابطه پيشاهنگ باتوده »بيژن جزنی
درباره آگاهی وخودانگيختگیبيژن جزنی
درباره مارکسيسم انقلابی و مارکسيسم بورژوازیبيژن جزنی
درباره روانشناسی اجتماعیبيژن جزنی
مسائل جنبش ضداستعماری و آزاديبخش خلق ايران و عمده ترين وظايف کمونيست
های ايران درشرايط کنونی
بيژن جزنی
مبرم ترين مسائل جنبش انقلابی ما در لحظه کنونی
– خصوصيات سيستم اقتصادی و اجتماعی مستقر در ايران.
– شعار استراتژيک مرحله ای جنبش انقلابی ما
– عمليات قهر آميز اساس و محور ديگر اشکال مبارزاتی
– خصوصيات عمده اپورتونيسم در جنبش ما
بيژن جزنی
حزب طبقه کارگر ايرانبيژن جزنی
مشی سياسی و  کار توده ایبيژن جزنی
وحدت و نقش استراتژيک چريک های فدائی خلقبيژن جزنی
طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژيك جنبش انقلابی ايرانبيژن جزنی
جمعبندی مبارزات سی ساله اخير ايران / بخش اولبيژن جزنی
چگونه مبارزه مسلحانه توده ای می شودبيژن جزنی
ماركسيسم اسلامی يا اسلام ماركسيستیبيژن جزنی
نامه ای از زندانبيژن جزنی