پيام تسليت انجمن زنان ايرانی – کلن به مناسبت درگذشت “فرهاد”

پيام تسليت   انجمن زنان ايرانی – کلن

فريده عزيز!

درگذشت همسر گراميت فرشيد شريعت ( فرهاد ) را به تو، غزال و سياوش عزيز صميمانه تسليت ميگوييم . اندوه از دست دادن همراهی همدل استقامتی ميخواهد که تو درسراسر زندگی پر بارت نشان داده ای .

انجمن ما هم با خاموشی فرهاد تو يکی از ياوران خود را از دست داد . ما ساعاتی را که فرهاد با روی باز و بردباری

 در چاپ نوشته هايمان صرف ميکرد فراموش نمی کنيم . ياد چهره پر عطوفت و سپاس کمکهای بی شائبه او همواره با  ما خواهد بود .                                                             

   يادش گرامی و قامتت استوار باد.   

  انجمن زنان ايرانی – کلن

   11.11.2004